SFS 2018:1629 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

SFS2018-1629.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § föräldraledighetslagen (1995:584)
ska ha följande lydelse.

10 §2 Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår.
Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det
kalenderår då ledigheten påbörjades.

Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen

ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m. enligt 8 § eller ledighet med
föräldrapenning enligt 12 kap. 5 a�7 a §§ socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5.

2 Senaste lydelse 2010:1263.

SFS

2018:1629

Publicerad
den

7 november 2018