SFS 2018:1630 Lag om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

SFS2018-1630.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild

bestämmelse om bostadsbidrag

Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2003:1067) om särskild be-
stämmelse om bostadsbidrag2 ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för bostadsbidrag som avser

tid före den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5.

2 Senaste lydelse av lagen 2017:531.

SFS

2018:1630

Publicerad
den

7 november 2018