SFS 2018:1633 Förordning om försäkringsmedicinska utredningar

SFS2018-1633.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om försäkringsmedicinska utredningar

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen
(2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar.

2 § Denna förordning tillämpas när Försäkringskassan begär att ett lands-
ting ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar i ärenden enligt
socialförsäkringsbalken.

Det som sägs om landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett

landsting.

Prognoser över utredningsbehovet
3 §
Försäkringskassan ska fortlöpande bedöma sitt behov av försäkrings-
medicinska utredningar och årligen, efter att ha hört landstingen, utarbeta
prognoser över dels antalet utredningar som kan komma att begäras av varje
landsting under det kommande kalenderåret, dels kostnaderna för att utföra
dessa utredningar fördelat på respektive landsting. Prognoserna ska med-
delas varje landsting senast den 15 oktober varje år.

Försäkringskassans utbildning
4 §
Försäkringskassan ska erbjuda utbildning i de metoder som ska använ-
das vid bedömning av en försäkrads funktions- och aktivitetsförmåga. Ut-
bildningen ska rikta sig till den personal som ska utföra försäkringsmedi-
cinska utredningar.

Försäkringskassans begäran om utredning
5 §
När Försäkringskassan har beslutat att en försäkrad ska genomgå en
försäkringsmedicinsk utredning ska en begäran som avser utredningen läm-
nas till det landsting som ansvarar för den försäkrade. I begäran ska det
anges på vilket sätt den försäkrades funktions- och aktivitetsförmåga ska be-
dömas och vilken utredningsmetod som ska användas. Landstinget avgör
vilken vårdgivare som ska utföra utredningen.

Med en försäkringsmedicinsk utredning i form av aktivitetsförmågeutred-

ning avses en undersökning som utförs av en legitimerad läkare och som
syftar till att ge en helhetsbild av den försäkrades funktionsnedsättning och
aktivitetsbegränsning.

SFS

2018:1633

Publicerad
den

13 november 2018

background image

SFS

2018:1633

2

Om det efter Försäkringskassans begäran om en aktivitetsförmågeutred-

ning framkommer behov av att utvidga utredningen, får den läkare som ska
utföra utredningen initiera en eller flera kompletterande undersökningar av
den försäkrade. En sådan kompletterande undersökning kan utföras av legi-
timerad psykolog, fysioterapeut eller arbetsterapeut. En kompletterande
undersökning får dock påbörjas först efter Försäkringskassans godkän-
nande.

Underlag till vårdgivaren
6 §
När Försäkringskassan har fått information om vilken vårdgivare som
ska utföra den försäkringsmedicinska utredningen ska Försäkringskassan
lämna ett underlag om den försäkrade till vårdgivaren. Underlaget ska inne-
hålla

– medicinska handlingar som Försäkringskassan bedömer vara relevanta

för utredningen,

– den försäkrades självskattning om hälsa och möjlighet att arbeta,
– handlingar som den försäkrade har lämnat till Försäkringskassan för att

ingå i underlaget, och

– andra handlingar som Försäkringskassan bedömer vara relevanta för ut-

redningen.

Om underlaget saknar någon väsentlig uppgift, ska Försäkringskassan

komplettera underlaget på vårdgivarens begäran.

Det skriftliga utlåtandet
7 §
Det skriftliga utlåtandet från vårdgivaren ska innehålla den informa-
tion och de uppgifter som Försäkringskassan har begärt för att bedöma den
försäkrades rätt till ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkrings-
balken.

Om det skriftliga utlåtandet saknar någon väsentlig uppgift, ska utlåtandet

kompletteras på Försäkringskassans begäran.

8 § Landstinget ansvarar för att det skriftliga utlåtandet kommer in till
Försäkringskassan senast fem veckor efter den dag då vårdgivaren tog emot
underlaget enligt 6 §. Om Försäkringskassan har godkänt att en komplette-
rande undersökning ska utföras enligt 5 § tredje stycket får Försäkringskas-
san förlänga tiden att komma in med utlåtandet med högst fyra veckor.

Om det finns risk för att den försäkringsmedicinska utredningen inte kan

genomföras som planerat eller att utlåtandet inte kommer att kunna lämnas
i tid, ska landstinget snarast informera Försäkringskassan om detta och om
skälet till det. Försäkringskassan får medge anstånd när det gäller tids-
fristerna i första stycket och ska då ange när utlåtandet senast ska komma in
till myndigheten.

Ersättning till landstingen
9 §
Försäkringskassan fattar beslut om ersättning för kostnader för försäk-
ringsmedicinska utredningar och andra kostnader i samband med sådana
utredningar.

Ersättning till ett landsting ska ges i enlighet med Europeiska kommissio-

nens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av ar-
tikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd
i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som
fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

background image

SFS

2018:1633

3

10 § Kostnader för tillhandahållande av försäkringsmedicinska utred-
ningar ska regelbundet följas upp i en rikstäckande kostnadsundersökning.

11 § Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för utförda försäk-
ringsmedicinska utredningar om det skriftliga utlåtandet har kommit in till
Försäkringskassan enligt vad som följer av 8 §. Ersättningen för en utförd
utredning får högst uppgå till de belopp som framgår av nedanstående tabell.

I de fall det behövs en tolk för att kunna genomföra den försäkringsmedi-

cinska utredningen har landstinget rätt till ersättning för sina kostnader för
tolken. Ersättningen för tolk får högst uppgå till den timkostnad som framgår
av nedanstående tabell.

Om den försäkrade uteblir från eller lämnar sent återbud till en planerad

utredning eller en kompletterande undersökning, har landstinget rätt till
ersättning med ett skäligt belopp.

Utredningsform

Ersättning per
utredning

Ersättning för tolk
per timme

Aktivitetsförmågeutredning av
– läkare

17 300 kr

800 kr

Utvidgad aktivitetsförmåge-
utredning av
– psykolog
– fysioterapeut
– arbetsterapeut

6 100 kr
3 200 kr
3 200 kr

800 kr
800 kr
800 kr

12 § Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för central admini-
stration med anledning av försäkringsmedicinska utredningar. Ersättningen
får högst uppgå till de belopp som framgår av nedanstående tabell.

Landsting

Ersättning för central

administration per år

Landstinget i Stockholms läns
Landstinget i Västra Götalands län
Landstinget i Skåne län
Övriga landsting

1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
750 000 kr

13 § Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för personalens del-
tagande i sådan utbildning som avses i 4 §. Rätten till ersättning omfattar
både landstingets egen personal och upphandlad vårdgivares personal. Er-
sättningen får högst uppgå till de belopp som framgår av nedanstående
tabell.

Kostnaderna för personalens resor för att delta i utbildningen ersätts med

ett skäligt belopp.

Deltagande personal

Ersättning per dag

läkare
psykolog
fysioterapeut
arbetsterapeut

13 200 kr

4 200 kr
3 100 kr
3 000 kr

background image

SFS

2018:1633

4

14 § Ett landsting har rätt till ersättning om Försäkringskassan inte har
begärt utredningar i den omfattning som har prognostiserats enligt 3 § om
landstinget kan visa att de uteblivna utredningarna har varit förenade med
kostnader för landstinget. Ersättningen får, tillsammans med den ersättning
som landstinget har fått för utförda utredningar, högst uppgå till 70 procent
av den kostnad som har prognostiserats för landstinget. Ersättningen ska
fastställas av Försäkringskassan senast den 31 mars året efter det år som
prognosen avser.

15 § Ersättning för utförda försäkringsmedicinska utredningar, central
administration och deltagande i Försäkringskassans utbildning betalas ut när
landstinget har lämnat uppgifter om sina kostnader till Försäkringskassan.

Redovisning av kostnader
16 §
Försäkringskassan ska senast den 31 mars vartannat år, med början
år 2020, lämna sådana uppgifter till regeringen som behöver rapporteras en-
ligt artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

17 § De kostnader som ett landsting har i samband med försäkringsmedi-
cinska utredningar ska kunna redovisas för sig och de ska hållas åtskilda från
landstingets övriga verksamhet. Ett landsting ska på begäran av Försäkrings-
kassan styrka sina kostnader för försäkringsmedicinska utredningar.

Avtal med privata vårdgivare
18 §
Om ett landsting avtalar med en privat vårdgivare om att utföra för-
säkringsmedicinska utredningar, ska landstinget säkerställa att den vård-
givare som ska utföra utredningarna inte överkompenseras. Följande villkor
ska då uppfyllas:

– vårdgivaren ska åläggas en klart definierad skyldighet att tillhandahålla

försäkringsmedicinska utredningar som en allmännyttig tjänst,

– grunderna för vårdgivarens ersättning ska vara fastställda i förväg på ett

objektivt och öppet sätt, och

– ersättningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka hela eller delar

av de nettokostnader som uppkommer i samband med skyldigheten att till-
handahålla den allmännyttiga tjänsten, inklusive en rimlig vinst.

Återbetalningsskyldighet och ränta
19 §
Ett landsting är återbetalningsskyldigt om landstinget har tagit emot
ersättning som beviljats felaktigt eller med belopp som överstiger lands-
tingets kostnader för tillhandahållande av försäkringsmedicinska utred-
ningar. Om ett landsting är återbetalningsskyldigt, ska Försäkringskassan
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen.

Ett beslut om återkrav ska fattas senast tio år från det att beslutet om

utbetalning av ersättningen fattades.

20 § Om ett landsting är återbetalningsskyldigt enligt 19 §, ska ränta på
beloppet tas ut enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får
räntekravet sättas ned.

21 § Om ett landsting är återbetalningsskyldigt enligt 19 §, får krav på
återbetalning och ränta räknas av mot annan utbetalning av ersättning enligt
denna förordning.

background image

SFS

2018:1633

5

Den försäkrades kostnader
22 §
Försäkringskassan får bevilja skäligt förskott på ersättning för kost-
nader som den försäkrade har i samband med försäkringsmedicinska utred-
ningar.

Bemyndiganden
23 §
Försäkringskassan får, efter att Socialstyrelsen och landstingen har
fått tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om

– metoder som ska användas vid utförande av försäkringsmedicinska ut-

redningar,

– krav på personalens kompetens i fråga om de metoder som ska an-

vändas,

– skriftliga utlåtanden, deras innehåll och utformning, och
– landstingens redovisning av kostnader i samband med försäkringsmedi-

cinska utredningar.

Försäkringskassan får även, efter det att landstingen har fått tillfälle att

yttra sig, meddela föreskrifter om

– uteblivande, sent återbud och ersättning enligt 11 § tredje stycket och

ersättning för resor enligt 13 §, samt

– rutiner för utbetalning av ersättning till landstingen.
Försäkringskassan får meddela föreskrifter om ersättning för kostnader

som den försäkrade har för resa och uppehälle med anledning av försäk-
ringsmedicinska utredningar.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställighet av denna

förordning.

Överklagande
24 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Prognoserna enligt 3 § ska för kalenderåret 2019 meddelas varje lands-

ting senast den 31 mars 2019.

3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2028.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)