SFS 2018:1634 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

SFS2018-1634.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:562) med vissa

bemyndiganden för Försäkringskassan

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:562) med vissa be-
myndiganden för Försäkringskassan1

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 § ska utgå,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §2 Försäkringskassan får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till ersätt-

ning enligt 8�13 eller 23�37 kap. socialförsäkringsbalken att lämna de upp-
gifter som är av betydelse för tillämpningen av balken,

2. att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen

(1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling,

4. särskild ersättning enligt 33 kap. 25 § socialförsäkringsbalken som kan

utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som han
eller hon deltar i,

5. avstämningsmöte enligt 110 kap. 14 § 4 socialförsäkringsbalken samt

ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med anledning
av ett sådant möte, och

8. i vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans verksamhets-

område får använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialförsäk-
ringsbalken samt om användningen av elektroniska underskrifter, certifikat
och andra metoder för identifiering enligt 5 och 6 §§ samma kapitel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:902.

2 Senaste lydelse 2016:584. �ndringen innebär att sjätte punkten tas bort.

SFS

2018:1634

Publicerad
den

13 november 2018