SFS 2018:1638 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

SFS2018-1638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för energiskatt

och koldioxidskatt för år 20191

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt
på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp
för kalenderåret 2019.

KN-nr

Slag av bränsle Skattebelopp

Energiskatt Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 11 41,

2710 11 45
eller 2710
11 49

Bensin som
uppfyller kraven
för

a) miljöklass 1

� motorbensin

4 kr 8 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

6 kr 70 öre
per liter

� alkylatbensin

2 kr 9 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

4 kr 71 öre
per liter

b) miljöklass

2

4 kr 11 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

6 kr 73 öre
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under
1 eller 7

4 kr 99 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

7 kr 61 öre
per liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

1 Senaste förordning i ämnet 2018:1327.

SFS

2018:1638

Publicerad
den

14 november 2018

background image

2

SFS

2018:1638

KN-nr

Slag av bränsle Skattebelopp

Energiskatt Koldioxidskatt

Summa skatt

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent
destillat vid
350°C,

887 kr
per m3

3 360 kr
per m3

4 247 kr
per m3

b) inte har
försetts med
märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350°C, tillhörig

miljöklass 1

2 480 kr
per m3

2 236 kr
per m3

4 716 kr
per m3

miljöklass 2

2 791 kr
per m3

2 236 kr
per m3

5 027 kr
per m3

miljöklass 3
eller inte tillhör
någon miljöklass

2 952 kr
per m3

2 236 kr
per m3

5 188 kr
per m3

4.

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol m.m. som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 535 kr per
1 000 kg

3 535 kr per
1 000 kg

b) annat ända-
mål än som
avses under a

1 140 kr per
1 000 kg

3 535 kr per
1 000 kg

4 675 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
27 11 21 00

Naturgas som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m3

2 516 kr per
1 000 m3

2 516 kr per
1 000 m3

b) annat ändamål
än som avses
under a

981 kr per
1 000 m3

2 516 kr per
1 000 m3

3 497 kr per
1 000 m3

6.

2701, 2702
eller 2704

Kol och koks

675 kr per
1 000 kg

2 924 kr per
1 000 kg

3 599 kr per
1 000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin
med en blyhalt
om högst 0,005
gram per liter

4 kr 11 öre
per liter

2 kr 62 öre per
liter

6 kr 73 öre
per liter

background image

3

SFS

2018:1638

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på
energi.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)