SFS 2018:1640 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

SFS2018-1640.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för

år 20191

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2019.

2 § Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska
gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den
3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som
används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlar Avgift per år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3
axlar

9 916 kronor

991 kronor

268 kronor

82 kronor

4 eller fler
axlar

16 011 kronor

1 601 kronor

423 kronor

82 kronor

3 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad
A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlar Avgift per år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3
axlar

8 780 kronor

878 kronor

237 kronor

82 kronor

4 eller fler
axlar

14 462 kronor

1 446 kronor

382 kronor

82 kronor

4 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad
B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare
lydelse:

1 Senaste förordning i ämnet 2017:928.

SFS

2018:1640

Publicerad
den

16 november 2018

background image

2

SFS

2018:1640

Antal axlar Avgift per år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3
axlar

7 747 kronor

774 kronor

206 kronor

82 kronor

4 eller fler
axlar

12 912 kronor

1 291 kronor

340 kronor

82 kronor

5 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)