SFS 2018:1642 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

SFS2018-1642.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i

statliga myndigheter

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2009:907) om miljöledning i
statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

23 §1 I fråga om myndigheter som hör till Finansdepartementet ska ett
miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Allmänna reklamationsnämnden,
2. Arbetsgivarverket,
3. Ekonomistyrningsverket,
4. Finansinspektionen,
5. Fortifikationsverket,
6. Kammarkollegiet,
7. Konjunkturinstitutet,
8. Konsumentverket,
9. Kronofogdemyndigheten,
10. länsstyrelserna,
11. Riksgäldskontoret,
12. Skatteverket,
13. Spelinspektionen,
14. Statens fastighetsverk,
15. Statens servicecenter,
16. Statens tjänstepensionsverk,
17. Statistiska centralbyrån,
18. Statskontoret,
19. Tullverket, och
20. Upphandlingsmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 1, 4, 11 och 13 får ha ett för-

enklat miljöledningssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:711.

SFS

2018:1642

Publicerad
den

16 november 2018