SFS 2018:1643 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

SFS2018-1643.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:SFPZUE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:CCNCEK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:AOXZDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i livsmedelsf�rordningen (2006:813) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 8 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att det i livsmedelsf�rordningen (2006:813) ska <br/>inf�ras nio nya paragrafer, 39 a39 i ��, och n�rmast f�re 39 a � en ny rubrik <br/>av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Sanktionsavgifter <br/>39 a �</b> En sanktionsavgift enligt 30 a � livsmedelslagen (2006:804) ska tas <br/>ut f�r de �vertr�delser och med de belopp som f�ljer av 39 c39 g ��. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>39 b �</b> Med �rsoms�ttning avses i 39 c39 e �� den totala oms�ttningen <br/>n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r. �rsoms�ttningen f�r uppskattas om �ver-<br/>tr�delsen har skett under n�ringsidkarens f�rsta verksamhets�r eller om <br/>uppgifter om �rsoms�ttning annars saknas, kan antas vara missvisande eller <br/>�r bristf�lliga. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>39 c �</b> En sanktionsavgift ska tas ut av den som p�b�rjar en verksamhet <br/>utan att i enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien ha gjort en <br/>anm�lan till kontrollmyndigheten om registrering av de anl�ggningar som <br/>han eller hon ansvarar f�r. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">�rsoms�ttningen, dock l�gst 5 000 kronor och h�gst 75 000 kronor. Om <br/>�vertr�delsen best�r i att inte underr�tta kontrollmyndigheten om att en ny <br/>fysisk eller juridisk person ansvarar f�r en redan registrerad anl�ggning, ska <br/>avgiften i st�llet betalas med en halv procent av �rsoms�ttningen, dock l�gst <br/>2 500 kronor och h�gst 40 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Staten, kommuner eller landsting ska i st�llet f�r vad som anges i andra </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>39 d �</b> En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister n�r det g�ller att <br/>uppfylla de krav p� journalf�ring av all anv�ndning av v�xtskyddsmedel och <br/>biocider som anges i artikel 4.1 och bilaga 1 Del A avsnitt III punkt 9 a <br/>f�rordning (EG) nr 852/2004. </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av �rs-</p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">oms�ttningen, dock l�gst 2 000 kronor och h�gst 25 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Staten, kommuner eller landsting ska i st�llet f�r vad som anges i andra </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> 2018:1643 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 16 november 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1643 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>39 e �</b> En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister n�r det g�ller att <br/>uppfylla de krav p� dokumentation som anges i f�reskrifter som har <br/>meddelats med st�d av den h�r f�rordningen i fr�ga om leveranser av sm� <br/>m�ngder honung, �gg, r�mj�lk eller past�riserad mj�lk. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av �rs-</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">oms�ttningen, dock l�gst 2 000 kronor och h�gst 25 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Staten, kommuner eller landsting ska i st�llet f�r vad som anges i andra </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket betala avgiften med ett fast belopp om 10 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>39 f �</b> Om en sanktionsavgift har beslutats f�r en �vertr�delse och den <br/>avgiftsskyldige d�refter inte upph�r med �vertr�delsen, ska en ny avgift f�r <br/>�vertr�delsen tas ut som ska vara dubbelt s� stor som det belopp som anges <br/>i 39 c39 e ��. Varje ny avgift f�r dock tas ut med h�gst 100 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En ny avgift enligt f�rsta stycket f�r beslutas endast om den avgifts-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">skyldige har f�tt sk�lig tid att vidta r�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>39 g �</b> Om en sanktionsavgift har beslutats f�r en �vertr�delse och den <br/>avgiftsskyldige d�refter inom ett �r fr�n beslutet upprepar en s�dan <br/>�vertr�delse, ska en avgift f�r den nya �vertr�delsen tas ut som ska vara <br/>dubbelt s� stor som det belopp som anges i 39 b39 e ��. Varje ny avgift f�r <br/>dock tas ut med h�gst 100 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>39 h �</b> En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter en <br/>s�rskild betalningsuppmaning. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>39 i �</b> Best�mmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om <br/>indrivning av statliga fordringar m.m. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN-ERIK BUCHT </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i livsmedelsf�rordningen (2006:813)

Utf�rdad den 8 november 2018

Regeringen f�reskriver att det i livsmedelsf�rordningen (2006:813) ska
inf�ras nio nya paragrafer, 39 a39 i ��, och n�rmast f�re 39 a � en ny rubrik
av f�ljande lydelse.

Sanktionsavgifter
39 a �
En sanktionsavgift enligt 30 a � livsmedelslagen (2006:804) ska tas
ut f�r de �vertr�delser och med de belopp som f�ljer av 39 c39 g ��.

39 b � Med �rsoms�ttning avses i 39 c39 e �� den totala oms�ttningen
n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r. �rsoms�ttningen f�r uppskattas om �ver-
tr�delsen har skett under n�ringsidkarens f�rsta verksamhets�r eller om
uppgifter om �rsoms�ttning annars saknas, kan antas vara missvisande eller
�r bristf�lliga.

39 c � En sanktionsavgift ska tas ut av den som p�b�rjar en verksamhet
utan att i enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien ha gjort en
anm�lan till kontrollmyndigheten om registrering av de anl�ggningar som
han eller hon ansvarar f�r.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av

�rsoms�ttningen, dock l�gst 5 000 kronor och h�gst 75 000 kronor. Om
�vertr�delsen best�r i att inte underr�tta kontrollmyndigheten om att en ny
fysisk eller juridisk person ansvarar f�r en redan registrerad anl�ggning, ska
avgiften i st�llet betalas med en halv procent av �rsoms�ttningen, dock l�gst
2 500 kronor och h�gst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i st�llet f�r vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

39 d � En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister n�r det g�ller att
uppfylla de krav p� journalf�ring av all anv�ndning av v�xtskyddsmedel och
biocider som anges i artikel 4.1 och bilaga 1 Del A avsnitt III punkt 9 a
f�rordning (EG) nr 852/2004.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av �rs-

oms�ttningen, dock l�gst 2 000 kronor och h�gst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i st�llet f�r vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor.

SFS

2018:1643

Publicerad
den

16 november 2018

background image

2

SFS

2018:1643

39 e � En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister n�r det g�ller att
uppfylla de krav p� dokumentation som anges i f�reskrifter som har
meddelats med st�d av den h�r f�rordningen i fr�ga om leveranser av sm�
m�ngder honung, �gg, r�mj�lk eller past�riserad mj�lk.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av �rs-

oms�ttningen, dock l�gst 2 000 kronor och h�gst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i st�llet f�r vad som anges i andra

stycket betala avgiften med ett fast belopp om 10 000 kronor.

39 f � Om en sanktionsavgift har beslutats f�r en �vertr�delse och den
avgiftsskyldige d�refter inte upph�r med �vertr�delsen, ska en ny avgift f�r
�vertr�delsen tas ut som ska vara dubbelt s� stor som det belopp som anges
i 39 c39 e ��. Varje ny avgift f�r dock tas ut med h�gst 100 000 kronor.

En ny avgift enligt f�rsta stycket f�r beslutas endast om den avgifts-

skyldige har f�tt sk�lig tid att vidta r�ttelse.

39 g � Om en sanktionsavgift har beslutats f�r en �vertr�delse och den
avgiftsskyldige d�refter inom ett �r fr�n beslutet upprepar en s�dan
�vertr�delse, ska en avgift f�r den nya �vertr�delsen tas ut som ska vara
dubbelt s� stor som det belopp som anges i 39 b39 e ��. Varje ny avgift f�r
dock tas ut med h�gst 100 000 kronor.

39 h � En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter en
s�rskild betalningsuppmaning.

39 i � Best�mmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;