SFS 2018:1643 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

SFS2018-1643.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver att det i livsmedelsförordningen (2006:813) ska
införas nio nya paragrafer, 39 a�39 i §§, och närmast före 39 a § en ny rubrik
av följande lydelse.

Sanktionsavgifter
39 a §
En sanktionsavgift enligt 30 a § livsmedelslagen (2006:804) ska tas
ut för de överträdelser och med de belopp som följer av 39 c�39 g §§.

39 b § Med årsomsättning avses i 39 c�39 e §§ den totala omsättningen
närmast föregående räkenskapsår. �&rsomsättningen får uppskattas om över-
trädelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om
uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller
är bristfälliga.

39 c § En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet
utan att i enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien ha gjort en
anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som
han eller hon ansvarar för.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av

årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om
överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny
fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska
avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst
2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

39 d § En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att
uppfylla de krav på journalföring av all användning av växtskyddsmedel och
biocider som anges i artikel 4.1 och bilaga 1 Del A avsnitt III punkt 9 a
förordning (EG) nr 852/2004.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av års-

omsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor.

SFS

2018:1643

Publicerad
den

16 november 2018

background image

2

SFS

2018:1643

39 e § En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att
uppfylla de krav på dokumentation som anges i föreskrifter som har
meddelats med stöd av den här förordningen i fråga om leveranser av små
mängder honung, ägg, råmjölk eller pastöriserad mjölk.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av års-

omsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala avgiften med ett fast belopp om 10 000 kronor.

39 f § Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den
avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för
överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges
i 39 c�39 e §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor.

En ny avgift enligt första stycket får beslutas endast om den avgifts-

skyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

39 g § Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den
avgiftsskyldige därefter inom ett år från beslutet upprepar en sådan
överträdelse, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut som ska vara
dubbelt så stor som det belopp som anges i 39 b�39 e §§. Varje ny avgift får
dock tas ut med högst 100 000 kronor.

39 h § En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter en
särskild betalningsuppmaning.

39 i § Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)