SFS 2018:1644 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

SFS2018-1644.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2006:814) om foder och
animaliska biprodukter ska införas åtta nya paragrafer, 22 a�22 h §§, och
närmast före 22 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Sanktionsavgifter
22 a §
En sanktionsavgift enligt 30 a § lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter ska tas ut av foderföretagare som handhar foder i sin
näringsverksamhet för de överträdelser och med de belopp som följer av
22 c�22 f §§.

22 b § Med årsomsättning avses i 22 c och 22 d §§ den totala omsätt-
ningen närmast föregående räkenskapsår. �&rsomsättningen får uppskattas
om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller
om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande
eller är bristfälliga.

22 c § En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet
utan att i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EG) nr 183/2005 ha gjort
en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som
han eller hon ansvarar för.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av

årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om
överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny
fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska
avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst
2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

22 d § En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att
uppfylla de krav på journalföring av all användning av växtskyddsmedel och
bekämpningsmedel som anges i artikel 5.1 och bilaga 1 Del A avsnitt II
punkt 2 a förordning (EG) nr 183/2005.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av

årsomsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor.

SFS

2018:1644

Publicerad
den

16 november 2018

background image

2

SFS

2018:1644

22 e § Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den
avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för
överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges
i 22 c och 22 d §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor.

En ny avgift enligt första stycket får beslutas endast om den avgifts-

skyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

22 f § Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den
avgiftsskyldige därefter inom ett år från beslutet upprepar en sådan över-
trädelse, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt
så stor som det belopp som anges i 22 c och 22 d §§. Varje ny avgift får dock
tas ut med högst 100 000 kronor.

22 g § En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild
betalningsuppmaning.

22 h § Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)