SFS 2018:1645 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

SFS2018-1645.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:259) om

miljösanktionsavgifter

Utfärdad den 8 november 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank-
tionsavgifter

dels att 10 kap. 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 kap. 2 § ska utgå,
dels att nuvarande 10 kap. 2 § ska betecknas 10 kap. 1 §,
dels att 1 kap. 2 §, nya 10 kap. 1 § och rubriken till 10 kap. ska ha följande

lydelse,

dels att det närmast före nya 10 kap. 1 § ska införas en ny rubrik med

följande lydelse.

1 kap.
2 §
Förordningen innehåller bestämmelser om miljösanktionsavgifter för
överträdelser av föreskrifter om

� artskydd (2 kap.),
� miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (3 kap.),
� verksamheter som orsakar miljöskador (4 kap.),
� vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket (5 kap.),
� genteknik (6 kap.),
� kemiska produkter och biotekniska organismer (7 kap.),
� växtskyddsmedel och bekämpningsmedel (8 kap.),
� fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (9 kap.),
� brandfarliga vätskor och spilloljor (10 kap.),
� avfall och producentansvar (11 kap.), och
� tillsyn, rapportering och egenkontroll (12 kap.).

10 kap. Brandfarliga vätskor och spilloljor1

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-

föroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
1 §
2 För en överträdelse av 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor genom att inte skriftligen informera till-
synsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.

1 Senaste lydelse 2018:1380.

2 Tidigare 1 § upphävd genom 2018:1380.

SFS

2018:1645

Publicerad
den

16 november 2018

background image

2

SFS

2018:1645

Denna förordning träder i kraft den 6 december 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)