SFS 2018:1646 Förordning om ändring i förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

SFS2018-1646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1028) om en

försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

Utfärdad den 15 november 2018

Regeringen föreskriver att 2 och 6 §§ förordningen (2017:1028) om en
försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott ska ha följande
lydelse.

2 § Vid handläggning av brott där åtal ska väckas vid Attunda tingsrätt,
Norrtälje tingsrätt eller Solna tingsrätt enligt 19 kap. rättegångsbalken, får
avvikelser från vad som annars gäller för handläggningen göras enligt denna
förordning när det gäller samråd enligt 3 §, underrättelser enligt 4 § första
och andra styckena och fullmakt enligt 5 § första och andra styckena.

6 §1 Tillgänglighetsdelgivning enligt lagen (2018:160) om försök med
tillgänglighetsdelgivning i brottmål får användas vid Attunda tingsrätt,
Norrtälje tingsrätt och Solna tingsrätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:161.

SFS

2018:1646

Publicerad
den

20 november 2018