SFS 2018:1651 Förordning om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

SFS2018-1651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Utfärdad den 15 november 2018

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ barnbidragsförordningen (1986:386)
ska ha följande lydelse.

4 §1 Den som får allmänt barnbidrag ska utan dröjsmål göra anmälan till
Försäkringskassan

1. när bidragsmottagaren eller barnet lämnar Sverige för en tid som kan

antas komma att överstiga sex månader,

2. när ändring skett i fråga om vårdnaden om barnet, eller
3. när det sammanboende upphör som grundat rätt till flerbarnstillägg

enligt 15 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.

Har en utlandsvistelse inte från början kunnat förutses överstiga sex

månader, ska anmälan enligt första stycket 1 göras så snart det kan beräknas
att vistelsen kommer att överstiga den tiden. Vid en anmälan om utlands-
vistelse ska uppgift lämnas om ändamålet med vistelsen och dess beräknade
varaktighet.

6 §2 Den som får förlängt barnbidrag ska göra anmälan på det sätt som
anges i 4 §

1. när ändring skett i fråga om vårdnaden om barnet, eller
2. när de studier som grundat rätt till bidraget avbryts under läsåret.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om barn som är födda

före den 1 mars 2014 eller, vid adoption, när den som adopterat barnet har
fått barnet i sin vård före den 1 mars 2014. Detta gäller dock inte om barnet
har blivit försäkrat för barnbidrag efter den 28 februari 2014 eller om det
efter detta datum har gjorts en anmälan om till vem barnbidrag ska lämnas.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1668.

2 Senaste lydelse 2006:433.

SFS

2018:1651

Publicerad
den

20 november 2018