SFS 2018:1656 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

SFS2018-1656.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 36 §§ mönsterskyddslagen
(1970:485) ska ha följande lydelse.

4 §2 Det finns hinder mot mönsterrätt, om

1. mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning,
2. det i mönstret utan tillstånd tagits in statsvapen, statsflagga eller annat

statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning som
hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär,
svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som är
skyddad enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra
officiella beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga,
emblem eller beteckning som nu nämnts,

3. mönstret strider mot ett annat mönster som visserligen inte var allmänt

tillgängligt före den dag som anges i 2 § andra stycket men som framgår av
en ansökan om registrering i Sverige eller vid Europeiska unionens
immaterialrättsmyndighet för vilken en tidigare ansöknings- eller prioritets-
dag gäller, förutsatt att detta mönster sedermera har gjorts allmänt
tillgängligt,

4. mönstret utan tillstånd innehåller
a) någon annans i Sverige skyddade företagsnamn eller varukännetecken

eller något som kan uppfattas som ett kännetecken som i näringsverksamhet
har inarbetats i Sverige för annan,

b) någon annans porträtt som uppenbarligen inte syftar på någon sedan

länge avliden,

c) något som kan uppfattas som någon annans efternamn som har särskilt

skydd eller någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat
namn, om användningen av mönstret skulle medföra en nackdel för bäraren
av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge
avliden,

d) något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller

konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild som är skyd-
dad i Sverige.

36 §3 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör mönsterintrång ska
betala skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret samt ersättning för den
ytterligare skada som intrånget har medfört. När storleken på ersättningen
för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2016:372.

3 Senaste lydelse 2009:112.

SFS

2018:1656

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1656

1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,
3. skada på mönstrets anseende,
4. ideell skada, och
5. mönsterhavarens intresse av att intrång inte begås.
Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör mönsterintrång ska betala

ersättning för utnyttjandet av mönstret i den utsträckning det är skäligt.

Rätten till ersättning för mönsterintrång preskriberas om talan inte väcks

inom fem år från det skadan uppkom.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på mönster som har registrerats

och mönsterregistreringar som har sökts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)