SFS 2018:1657 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SFS2018-1657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25, 28, 29 och 67 §§ och rubriken
närmast före 25 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter2 ska
ha följande lydelse.

Registrering, stadgar och företagsnamn
25 §3 En samfällighetsförening registreras hos den statliga lantmäteri-
myndigheten.

Hos den statliga lantmäterimyndigheten ska det föras ett samfällighets-

föreningsregister för införing av de uppgifter som enligt denna lag eller
någon annan författning ska anmälas för registrering eller annars tas in i
registret. I registret ska uppgifterna föras separat för varje län. Uppgifter om
en samfällighetsförening ska föras i den del av registret som avser det län
där föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte. I fråga om registrering
i samfällighetsföreningsregistret tillämpas 19 kap. 3 och 4 §§ lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar. Hänvisningen i 4 § i det kapitlet ska
då gälla en sådan klandertalan som avses i 23 § första stycket och 53 § andra
stycket i denna lag. Ett beslut om en sådan ändring av stadgarna att styrel-
sens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om
samfällighetsföreningens företagsnamn på grund av 29 § första stycket
andra meningen i denna lag inte får föras in i den delen av samfällig-
hetsföreningsregistret.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om registrering

enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
kan vidare med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare före-
skrifter om samfällighetsföreningsregistret.

28 §4 En samfällighetsförenings stadgar ska innehålla uppgifter om

1. föreningens företagsnamn,
2. den samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvalt-

ningen,

3. den ort där styrelsen ska ha sitt säte,
4. hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt

grunderna för dess beslutsförhet,

5. hur revision av styrelsens förvaltning ska ske,

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

3 Senaste lydelse 2018:710.

4 Senaste lydelse 1989:727.

SFS

2018:1657

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

6. föreningens räkenskapsperiod,
7. grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket,
8. hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas,
9. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma ska ske och hur andra

meddelanden ska komma till medlemmarnas kännedom samt den tid före
sammanträde då kallelseåtgärd senast ska vidtas.

Stadgarna får inte innehålla föreskrifter som strider mot denna lag eller

annan författning.

29 §5 En samfällighetsförenings företagsnamn ska innehålla ordet sam-
fällighetsförening. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra registrerade
ännu bestående företagsnamn för samfällighetsföreningar i samma län. För
registrering av en samfällighetsförenings företagsnamn gäller i övrigt be-
stämmelserna i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Någon annan än en samfällighetsförening får inte använda ordet sam-

fällighetsförening i sitt företagsnamn. Den som bryter mot detta döms till
böter.

67 §6 Lantmäterimyndighetens beslut får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Ett beslut av den statliga lantmäterimyndigheten att vägra
registrering av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknads-
domstolen. Ett beslut som gäller avskrivning av en ansökan eller anmälan om
registrering eller vägrad registrering får överklagas inom två månader från
dagen för beslutet.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:544.

6 Senaste lydelse 2016:196.

SFS 2018:1657