SFS 2018:1658 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

SFS2018-1658.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 4–8, 13, 15, 16 och 21 §§ handels-
registerlagen (1974:157) ska ha följande lydelse.

2 §2 Följande näringsidkare kan registreras i handelsregistret:

1. enskilda personer som utövar eller avser att utöva näringsverksamhet

(enskilda näringsidkare),

2. handelsbolag,
3. ideella föreningar som utövar eller avser att utöva näringsverksamhet,
4. registrerade trossamfund som utövar eller avser att utöva näringsverk-

samhet, och

5. bolagsmän i enkla bolag, om bolagsmännen utövar eller avser att utöva

näringsverksamhet i bolaget.

Registrering i handelsregistret sker efter ansökan. De näringsidkare som

avses i första stycket 1, 3, 4 eller 5 och som enligt bokföringslagen (1999:1078)
är skyldiga att upprätta en årsredovisning ska ansöka om registrering.

Bestämmelserna i denna lag om enskilda näringsidkare ska tillämpas på

de bolagsmän i ett enkelt bolag som förs in i handelsregistret, dock med
följande undantag:

1. Något företagsnamn ska inte registreras för verksamheten.
2. Bolagsmännen ska registreras under sina namn.
Bestämmelserna i denna lag om registrerade trossamfund ska tillämpas

även på registrerade organisatoriska delar av ett trossamfund.

4 §3 Handelsregistret ska innehålla följande uppgifter om:

Enskild näringsidkare:
1. näringsidkarens företagsnamn,
2. näringsidkarens fullständiga namn, personnummer eller, om sådant

saknas, av Skatteverket tilldelat registreringsnummer, och postadress,

3. näringsverksamhetens art,
4. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
5. om näringsidkaren enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer

m.m. ska ha en föreståndare, föreståndarens fullständiga namn, person-
nummer och postadress,

6. om näringsidkaren enligt revisionslagen (1999:1079) ska ha en aukto-

riserad eller godkänd revisor

– revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2006:865.

3 Senaste lydelse 2006:865.

SFS

2018:1658

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1658

– revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hemvist,

hemvist, och

– om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisations-

nummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

Handelsbolag:
1. bolagets organisationsnummer och företagsnamn,
2. näringsverksamhetens art,
3. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
4. bolagsmännens fullständiga namn, personnummer eller organisations-

nummer och postadresser,

5. om en stiftelse med egen förvaltning eller en ideell förening är bolags-

man, fullständiga namn, personnummer och postadresser för styrelseleda-
möter och styrelsesuppleanter i stiftelsen eller föreningen,

6. om en stiftelse med anknuten förvaltning är bolagsman, förvaltarens

namn, organisationsnummer och postadress samt fullständigt namn, person-
nummer och postadress för en ställföreträdare för förvaltaren,

7. av vem och hur firman tecknas, om firman inte får tecknas av varje

bolagsman ensam,

8. om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolagsmännen

som är kommanditdelägare och beloppet av varje sådan bolagsmans utfästa
insats,

9. om bolaget enligt revisionslagen (1999:1079) ska ha en auktoriserad

eller godkänd revisor

– revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
– revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hemvist,

hemvist, och

– om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisations-

nummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

Ideell förening och registrerat trossamfund:
1. det företagsnamn under vilket föreningen eller trossamfundet utövar

eller avser att utöva näringsverksamhet,

2. föreningens eller trossamfundets namn, om det inte sammanfaller med

företagsnamnet, och organisationsnummer,

3. näringsverksamhetens art,
4. det län och den ort där föreningens eller trossamfundets styrelse eller

motsvarande organ i samfundet har sitt säte samt föreningens eller sam-
fundets postadress,

5. styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras fullständiga

namn, personnummer och postadresser,

6. av vem och hur föreningens, eller trossamfundets namn tecknas, om

namnet inte tecknas av styrelsen eller motsvarande organ ensamt,

7. om föreningen eller trossamfundet enligt revisionslagen (1999:1079)

ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor

– revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
– revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hemvist,

hemvist, och,

– om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisations-

nummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

5 § En näringsidkare registreras under det företagsnamn under vilket
näringsidkaren driver sin verksamhet. Ett företagsnamn registreras enligt
bestämmelserna i lagen (2018:1653) om företagsnamn med iakttagande av
vad som sägs i 6 och 7 §§ nedan.

background image

3

SFS

2018:1658

6 § Ett handelsbolags företagsnamn ska innehålla ordet handelsbolag eller,
om kommanditdelägare finns, ordet kommanditbolag. I ett särskilt företags-
namn får det dock inte tas in något av orden handelsbolag eller kommandit-
bolag.

7 §4 Ett företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra i handelsregistret
förut registrerade och ännu bestående företagsnamn registrerade för samma
län. Detta gäller även om företagsnamnen inte avser verksamhet av samma
eller liknande slag.

8 §5 Har en näringsidkare som förts in i handelsregistret meddelat en
prokura, får prokuran registreras under näringsidkarens företagsnamn. En
prokura får dock inte registreras om den innehåller annan begränsning eller
annat förbehåll än vad som följer av 1 eller 2 § prokuralagen (1974:158).

För en registrerad prokura ska registret innehålla uppgifter om prokuristens

fullständiga namn, personnummer och postadress.

Har prokuristen ett särskilt bemyndigande att överlåta huvudmannens fasta

egendom eller tomträtt eller att ansöka om inteckning eller upplåta rättighet
i denna, ska registret även innehålla en uppgift om detta. Detsamma gäller
om prokuran meddelats som kollektivprokura.

13 §6 Upphör en näringsidkare med sin verksamhet eller överlåts verksam-
heten eller sätts den under likvidation eller ändras i annat fall en uppgift som
har registrerats, ska anmälan om det utan dröjsmål göras till Bolagsverket.

Anmälan görs och handläggs i den ordning som gäller för ansökan om

registrering, om inte något annat följer av vad som sägs nedan i denna
paragraf eller av vad regeringen bestämmer.

Har en enskild näringsidkare avlidit, är den som har vård om boet skyldig

att göra anmälan med anledning av dödsfallet. Har en delägare i ett handels-
bolag avlidit, ska övriga bolagsmän fullgöra anmälningsskyldigheten. Om
en domstol har utsett likvidator i ett handelsbolag, är han eller hon anmäl-
ningsskyldig beträffande bolaget. En bolagsman som har lämnat bolaget har
rätt att göra en anmälan om sin avgång. Återkallelse av en prokura får
anmälas av varje bolagsman som inte är utesluten från rätten att företräda
bolaget.

Omfattar en överlåtelse av näringsverksamheten även företagsnamnet,

ska anmälan om överlåtelsen göras av den nya innehavaren.

15 § Bestämmelser om förbud mot användning av ett företagsnamn och
om hävning av en registrering av ett företagsnamn finns i lagen (2018:1653)
om företagsnamn.

Menar någon i annat fall att han eller hon lider förfång av en registrering

i handelsregistret, får talan föras mot näringsidkaren om hävning av
registreringen och om skadestånd.

16 §7 Om en bolagsman genom dom har skilts från rätten att teckna
bolagets firma, ska uppgift om detta registreras även om domen inte har fått
laga kraft.

Om en näringsidkare har försatts i konkurs, ska konkursbeslutet registreras

i handelsregistret tillsammans med uppgift om vem som har utsetts till

4 Senaste lydelse 2003:866.

5 Senaste lydelse 1992:1448.

6 Senaste lydelse 2004:239.

7 Senaste lydelse 2008:92.

background image

4

SFS

2018:1658

konkursförvaltare. Har konkursbeslutet upphävts eller har konkursen
avslutats, ska även detta registreras.

Registrering ska också ske när det har meddelats ett beslut om företags-

rekonstruktion som avser en näringsidkare. Har beslutet om företags-
rekonstruktion upphävts eller har företagsrekonstruktionen upphört, ska
även detta registreras.

Om det i en dom som har fått laga kraft har förklarats, att registrering inte

borde ha skett eller att det beslut som har registrerats är ogiltigt eller att i annat
fall ett visst förhållande som har registrerats inte föreligger, ska avregi-
strering ske.

I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om avregistrering

av ett företagsnamn ur handelsregistret sedan en dom om hävning av
registreringen av företagsnamnet har fått laga kraft.

21 §8 Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en ansökan eller
anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 15 a eller
17 §. Ett beslut av registreringsmyndigheten att vägra registrering av ett
företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett över-
klagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

8 Senaste lydelse 2016:198.