SFS 2018:1659 Lag om ändring i prokuralagen (1974:158)

SFS2018-1659.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i prokuralagen (1974:158)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § prokuralagen (1974:158) ska ha
följande lydelse.

4 § Prokurist bör teckna firman med ett tillägg som anger prokura-
uppdraget (per prokura, p.p. eller annan förkortning av dessa ord). Ytter-
ligare bestämmelser om firmateckning finns i lagen (2018:1653) om företags-
namn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1659

Publicerad
den

20 november 2018