SFS 2018:1660 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

SFS2018-1660.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 18 och 19 §§ och rubriken närmast
före 18 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar2 ska ha följande lydelse.

4 §3 En sambruksförenings stadgar ska innehålla följande uppgifter:

1. föreningens företagsnamn,
2. vilken verksamhet föreningen ska bedriva,
3. på vilken ort i Sverige föreningens styrelse ska ha sitt säte,
4. hur stor den obligatoriska insatsen ska vara och hur insatsen ska

fullgöras,

5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter

till föreningen ska förekomma, avgifternas belopp eller det högsta belopp
till vilket de får bestämmas,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och

eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,

7. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,
8. hur en föreningsstämma ska sammankallas,
9. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
10. de värderingsgrunder som ska tillämpas när föreningen ska lösa in en

medlems andel,

11. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och
12. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen

upplöses.

Föreningens företagsnamn
18 §
4 En sambruksförenings företagsnamn ska innehålla ordet sambruks-
förening.

En sambruksförenings företagsnamn får inte innehålla ordet bolag eller

något annat ord som kan leda till missförståndet att det är ett bolag som
innehar företagsnamnet.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket regist-

rerade företagsnamn för föreningar i samma län som är bestående. För
registrering av en sambruksförenings företagsnamn gäller i övrigt lagen
(2018:1653) om företagsnamn.

Bestämmelserna i 20 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska före-

ningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Lagen omtryckt 1987:671.

3 Senaste lydelse 2018:711.

4 Senaste lydelse 2018:711.

SFS

2018:1660

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1660

19 §5 Bestämmelserna i 19 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska före-
ningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av
stadgarna att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte
registreras, om sambruksföreningens företagsnamn på grund av 18 § tredje
stycket i denna lag inte får föras in i Bolagsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar ska göras i en

särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 19 kap. 1 § lagen om
ekonomiska föreningar.

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:711.