SFS 2018:1661 Lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

SFS2018-1661.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 § lagen (1976:997) om vattenför-
bund ska ha följande lydelse.

30 § Ett vattenförbunds stadgar ska innehålla uppgifter om

1. förbundets företagsnamn, vilket ska innehålla ordet vattenförbund,
2. grunderna för förvaltningen,
3. den ort där styrelsen ska ha sitt säte,
4. hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna

för dess beslutsförhet,

5. hur revision av styrelsens förvaltning ska ske,
6. förbundets räkenskapsperiod,
7. hur ofta ordinarie förbundsstämma ska hållas,
8. det sätt på vilket kallelse till förbundsstämma ska ske och hur andra

meddelanden ska komma till medlemmarnas kännedom samt den tid före
sammanträde då kallelseåtgärd senast ska vidtas.

Stadgarna får inte innehålla föreskrifter som strider mot denna lag eller

annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1661

Publicerad
den

20 november 2018