SFS 2018:1663 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS2018-1663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 §, 4 a kap. 12 b §, 10 kap.
1� 5 §§, 11 kap. 5 och 6 §§ och rubriken till 10 kap. sparbankslagen (1987:619)2
ska ha följande lydelse.

2 kap.
5 §
3 Reglementet ska ange

1. sparbankens företagsnamn,
2. sparbankens verksamhetsområde,
3. den ort i Sverige där styrelsen ska ha sitt säte,
4. de rörelsegrenar som sparbanken avser att driva,
5. grundfondens belopp samt huruvida hela grundfonden eller del av

denna ska betalas tillbaka med eller utan ränta,

6. antalet huvudmän,
7. den kommunala valkorporation som ska förrätta val av huvudmän och,

där sådant val ska förrättas av flera korporationer, fördelningen av antalet
mandat dem emellan, samt ordningen för att åstadkomma en successiv för-
nyelse av huvudmannakåren och det närmare förfarandet i övrigt vid huvud-
mannavalen,

8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella ersättare, som ska utses av sparbanksstämman, samt tiden
för deras uppdrag,

9. sättet att sammankalla sparbanksstämman, samt
10. vilka ärenden som ska förekomma på den ordinarie stämman.
Om banken ska ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 §

bokföringslagen (1999:1078), ska detta anges i reglementet. I så fall ska det
i reglementet också anges att grundfondens belopp ska vara bestämt i euro.

4 a kap.
12 b §
4 Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgifter om

1. bankens företagsnamn och organisationsnummer,
2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser,
3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tillämpat,

och

4. revisorns etableringsort.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2000:39.

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2016:434.

SFS

2018:1663

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1663

Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och innehålla

uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

10 kap. Sparbankens företagsnamn
1 §5 En sparbanks företagsnamn ska innehålla ordet sparbank.

Företagsnamnet ska registreras i bankregistret.
Om företagsnamnet ska registreras på två eller flera språk, ska varje

lydelse anges i bankens reglemente.

2 §6 En sparbanks företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra ännu be-
stående företagsnamn som är införda i bankregistret samt från benämningar
på utländska bankföretag, som är allmänt kända i Sverige.

För registrering av företagsnamn gäller i övrigt vad som föreskrivs i lagen

(2018:1653) om företagsnamn.

3 §7 En sparbanks styrelse kan anta ett särskilt företagsnamn. Bestämmel-
sen i 1 § andra stycket och 2 § om företagsnamn gäller även för ett särskilt
företagsnamn. Ordet bank eller sparbank får bara användas i ett särskilt
företagsnamn för bankverksamhet.

4 §8 Skriftliga handlingar som utfärdas för en sparbank bör undertecknas
med bankens företagsnamn. Om styrelsen eller någon annan ställföreträdare
för banken har utfärdat en handling utan firmateckning och det inte framgår
av dess innehåll att den utfärdats på bankens vägnar, är de som undertecknat
handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt handlingen såsom för
egen skuld. Detta gäller dock inte om det av omständigheterna vid hand-
lingens tillkomst framgick att den utfärdades för banken och den till vilken
handlingen ställts av banken får ett behörigen undertecknat godkännande av
handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att detta begärts eller personlig
ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.

5 §9 I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om förbud
mot användning av ett företagsnamn och om hävning av en registrering av
ett företagsnamn.

11 kap.
5 §
10 I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om avregi-
strering av ett företagsnamn sedan en dom om hävning av registreringen av
företagsnamnet har fått laga kraft.

6 §11 Ett beslut av registreringsmyndigheten att skriva av en anmälan om
registrering eller att vägra registrering enligt 3 § andra stycket får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 7 kap. 7 §
tredje stycket och 8 kap. 8 §. Ett beslut av registreringsmyndigheten att
vägra registrering av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och
marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader
från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 Senaste lydelse 2004:304.

6 Senaste lydelse 2004:304.

7 Senaste lydelse 2004:304.

8 Senaste lydelse 2004:304.

9 Senaste lydelse 2004:304.

10 Senaste lydelse 2004:304.

11 Senaste lydelse 2016:205.

background image

3

SFS

2018:1663

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)