SFS 2018:1664 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

SFS2018-1664.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp

av kväveoxider vid energiproduktion

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1990:613) om miljöavgift
på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

18 §2 Naturvårdsverket ska föra register över vad som förekommer i ett
avgiftsärende.

Från ett register som förs enligt första stycket får nedan angivna uppgifter

lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den
enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn och företagsnamn,
3. adress,
4. slag av verksamhet, och
5. tidpunkt för registrering samt i förekommande fall avregistrering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2002:411.

SFS

2018:1664

Publicerad
den

20 november 2018