SFS 2018:1665 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

SFS2018-1665.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 5, 6 och 31 §§ och rubriken
närmast före 9 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.

9 kap.
5 §
2 Bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla uppgifter om

1. föreningens företagsnamn,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,
4. huruvida upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och

avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut,

5. grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättnings-

avgift och avgift för andrahandsupplåtelse,

6. för det fall rätten att bestämma ersättning för en bostadsrätt vid

överlåtelse ska vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättningen,

7. grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av

föreningens hus,

8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och

eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,

9. hur en föreningsstämma ska sammankallas,
10. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
11. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,
12. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och
13. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen

upplöses.

Företagsnamn
6 §3 En bostadsrättsförenings företagsnamn ska innehålla ordet bostadsrätts-
förening.

I företagsnamnet får inte ordet bolag eller något annat ord som betecknar

ett bolagsförhållande finnas med på ett sätt som kan leda till missförståndet
att det är ett bolag som innehar företagsnamnet.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket regist-

rerade företagsnamn för föreningar i samma län som är bestående. För
registrering av en förenings företagsnamn gäller i övrigt lagen (2018:1653)
om företagsnamn.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2018:715.

3 Senaste lydelse 2018:715.

SFS

2018:1665

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1665

Endast en bostadsrättsförening eller en sammanslutning av bostadsrätts-

föreningar får använda ordet bostadsrätt eller en sammansättning med detta
ord i sitt företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av rörelsen.

31 §4 Bestämmelserna om registrering och överklagande i 19 respektive
23 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om
bostadsrättsföreningar. Ett beslut om ändring av stadgarna så att styrelsens
säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om bostads-
rättsföreningens företagsnamn på grund av 6 § tredje stycket i detta kapitel
inte får föras in i Bolagsverkets register.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:715.