SFS 2018:1666 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

SFS2018-1666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa

bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1991:615) om omregistre-
ring av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska ha följande
lydelse.

2 §2 Omregistrering får ske under förutsättning

1. att bostadsföreningen har beslutat ändra innehållet i sina stadgar i

överensstämmelse med bestämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614),

2. att bostadsföreningen har minst tre medlemmar och har utsett styrelse

och revisor för bostadsrättsföreningen i enlighet med bestämmelserna i
9 kap. 12 och 26 §§ bostadsrättslagen,

3. att bostadsföreningen har beslutat ändra sitt företagsnamn till överens-

stämmelse med bestämmelserna i 9 kap. 6 § bostadsrättslagen, samt

4. att en sådan ekonomisk plan som anges i 4 § denna lag har upprättats och

registreras samtidigt med att föreningen omregistreras.

I fråga om omregistreringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 9 kap.

31 § bostadsrättslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 1993:315.

SFS

2018:1666

Publicerad
den

20 november 2018