SFS 2018:1667 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

SFS2018-1667.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 5 a, 7 och 27 §§ och rubriken när-
mast före 5 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ha följande
lydelse.

Företagsnamn
5 §2 Det utländska företagets verksamhet genom filial i Sverige ska drivas
under ett företagsnamn, som innehåller ordet filial.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra bestående företagsnamn

som tidigare införts i aktiebolagsregistret eller filialregistret. Företagsnamnet
för ett utländskt bankföretags filial ska dessutom innehålla ordet bank. För
registrering av en filials företagsnamn gäller i övrigt vad som föreskrivs i
lagen (2018:1653) om företagsnamn.

5 a §3 Filialens brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser ska inne-
hålla uppgifter om det utländska företagets rättsliga form och säte, det
utländska register där företaget är registrerat, företagets nummer i detta
register samt filialens företagsnamn och organisationsnummer enligt lagen
(1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. och det
svenska register där filialen är registrerad.

Om det finns särskilda skäl, får registreringsmyndigheten tillåta att en

filial inte lämnar uppgift om sitt företagsnamn på sina webbplatser. Ett
sådant tillstånd ska begränsas till viss tid och får förenas med villkor.

7 § Bestämmelser om förbud mot användning av ett företagsnamn och om
hävning av en registrering av ett företagsnamn finns i lagen (2018:1653) om
företagsnamn.

Anser någon i annat fall än som avses i första stycket att han eller hon lider

skada av en registrering som gjorts i filialregistret, får han eller hon hos
domstol föra talan om hävning av registreringen och om skadestånd.

27 §4 En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. En förvaltningsmyndighets beslut att vägra
registrering av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknads-
domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2011:722.

3 Senaste lydelse 2011:722.

4 Senaste lydelse 2016:208.

SFS

2018:1667

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1667

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)