SFS 2018:1668 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

SFS2018-1668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 6 §, 8 kap. 1�4 §§, 10 kap. 2,
6, 10 och 13 §§, 11 kap. 2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap. stiftelselagen
(1994:1220) ska ha följande lydelse.

1 kap.
6 §
En stiftelse ska ha ett namn. Namnet ska innehålla ordet stiftelse.

Ingen annan än en stiftelse får i sitt namn använda ordet stiftelse eller en

förkortning av detta ord.

Bestämmelser om en stiftelses företagsnamn finns i 8 kap.

8 kap. Stiftelsens företagsnamn
1 §
En stiftelses företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra företags-
namn som förut är införda i stiftelseregistret. I ett företagsnamn som skiljer
sig från stiftelsens namn får inte ordet stiftelse eller en förkortning av detta
ord ingå. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i lagen (2018:1653)
om företagsnamn.

2 § I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om förbud
mot användning av ett företagsnamn och om hävning av en registrering av ett
företagsnamn.

3 § Om ett i stiftelseförordnandet angivet företagsnamn inte kan registre-
ras, får styrelsens eller förvaltarens beslut om ett nytt företagsnamn
tillämpas utan att bestämmelserna i 6 kap. iakttas.

4 § Skriftliga handlingar som utfärdas för en stiftelse i dess näringsverk-
samhet bör undertecknas med angivande av stiftelsens företagsnamn. Vid
angivande av ett företagsnamn som inte sammanfaller med stiftelsens namn
ska det på lämpligt sätt alltid anges att det är en stiftelse som innehar före-
tagsnamnet.

Har styrelsen eller förvaltaren eller någon annan företrädare för stiftelsen

utfärdat en handling utan firmateckning och framgår det inte av handlingens
innehåll att den har utfärdats på stiftelsens vägnar, svarar de som har under-
tecknat handlingen solidariskt för förpliktelsen enligt handlingen. Detta
gäller dock inte, om

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1668

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1668

1. det framgick av omständigheterna vid handlingens tillkomst att hand-

lingen utfärdades för stiftelsen, samt

2. medkontrahenten har fått ett av stiftelsen behörigen undertecknat

godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att antingen en
begäran om sådant godkännande har framställts eller personlig ansvarighet
har gjorts gällande mot undertecknarna.

10 kap.
2 §
2 En stiftelses styrelse eller förvaltare ska anmäla stiftelsen för
registrering i stiftelseregistret senast sex månader efter det att stiftelsen
bildades.

Anmälan ska innehålla uppgifter om
1. stiftelsens postadress och telefon,
2. styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress

och telefon eller förvaltarens namn eller företagsnamn, organisations-
nummer, postadress och telefon,

3. revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett

registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och
bolagets organisationsnummer.

Vid egen förvaltning ska anmälan vidare innehålla uppgift om den ort där

styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen
huvudsakligen utövas. Vid anknuten förvaltning ska uppgift i stället lämnas
om den ort där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där
förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om förvaltaren är
ett handelsbolag, där bolaget har sitt huvudkontor inrättat.

Till anmälan ska det fogas en kopia av stiftelseförordnandet, om det är

möjligt. Har styrelsen eller förvaltaren enligt 2 kap. 7 § fattat beslut om
namn för stiftelsen, ska anmälan innehålla uppgift även om namnet.

6 §3 Innan en stiftelse börjar utöva näringsverksamhet ska styrelsen eller
förvaltaren lämna uppgifter för registrering i stiftelseregistret om

1. det företagsnamn under vilket näringsverksamheten ska bedrivas, och
2. näringsverksamhetens art.
Stiftelsen får registreras även i stiftelseregister hos registreringsmyndig-

het för annat eller andra län, om verksamheten är avsedd att utövas där.

10 § I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om avregist-
rering av ett företagsnamn sedan en dom om att häva registreringen av
företagsnamnet har fått laga kraft.

13 §4 Registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag och beslut av
Länsstyrelsen i Stockholms län enligt 12 § får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Ett beslut av registreringsmyndigheten att vägra registrering
av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 Senaste lydelse 2009:244.

3 Senaste lydelse 2009:244.

4 Senaste lydelse 2016:210.

background image

3

SFS

2018:1668

11 kap.
2 §
5 För en insamlingsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4�5 b §§, 6 § första stycket första

meningen och 9 §,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,
3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,
4 kap. (revision): 1�4 §§, 6 §, 7 § första�tredje och femte styckena, 7 a�

14 §§, 15 § första och andra styckena samt 16 §,

5 kap. (skadestånd): 1�3 §§, 4 § första�tredje styckena samt 5 §,
6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga

bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,
8 kap. (stiftelsens företagsnamn): samtliga bestämmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 1�9, 11 och 12 §§, samt
10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.
En insamlingsstiftelses namn ska innehålla ordet insamlingsstiftelse.
En insamlingsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en

sammanhängande tid av två år.

Bestämmelserna i 1 kap. 5�5 b §§, 6 § första stycket, 2�10 kap. samt

andra stycket i denna paragraf gäller inte i fråga om insamlingsstiftelser vilkas
tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för
bestämda fysiska personer.

4 §6 För en kollektivavtalsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4�5 b §§, 6 § första stycket första

meningen och 9 §,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,
3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,
4 kap. (revision): 1�4 §§, 6 §, 7 § första, andra och femte styckena samt

7 a�16 §§,

5 kap. (skadestånd): 1�3 §§, 4 § första stycket 1�4, andra och tredje styckena

och 5 §,

6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga

bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,
8 kap. (stiftelsens företagsnamn): samtliga bestämmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 1 och 2 §§, 3 § andra stycket, 5 § första stycket 1,

6 § första och andra styckena, 7 och 8 §§, 10 § andra stycket och 11 och
12 §§, samt

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.
Trots bestämmelserna i 6 kap. får stiftarna och stiftelsen genom skriftlig

överenskommelse ändra eller upphäva stiftelseförordnandet. Vad som anges
i 2�10 kap. om föreskrifter i ett stiftelseförordnande ska i fråga om en
kollektivavtalsstiftelse gälla även föreskrifter för stiftelsen som har meddelats
genom en sådan överenskommelse.

En kollektivavtalsstiftelses namn ska innehålla ordet kollektivavtals-

stiftelse.

Vid tillämpning av 4 kap. 15 § ska en kollektivavtalsstiftelse behandlas

som en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

En kollektivavtalsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en

sammanhängande tid av två år.

5 Senaste lydelse 2009:567.

6 Senaste lydelse 2009:567.

background image

4

SFS

2018:1668

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)