SFS 2018:1671 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

SFS2018-1671.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor ska ha följande lydelse.

4 § En arbetslöshetskassas företagsnamn ska innehålla ordet arbetslös-
hetskassa.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra bestående arbetslöshets-

kassors företagsnamn.

Endast arbetslöshetskassor enligt denna lag får i sitt företagsnamn använda

benämningen arbetslöshetskassa eller förkortningar därav.

5 §2 En arbetslöshetskassas stadgar ska ange

1. arbetslöshetskassans företagsnamn,
2. kassans verksamhetsområde,
3. uppgift om kassan är avsedd för anställda eller företagare eller båda

kategorierna,

4. den ort i Sverige där kassans styrelse ska ha sitt säte,
5. betalningssätt för arbetslöshetsersättning,
6. betalningssätt för avgifter,
7. påföljden för försummelse att till kassan betala avgift eller särskilt

uttaxerat belopp,

8. antalet styrelseledamöter och revisorer samt deras suppleanter, sättet att

tillsätta dem och tiden för deras uppdrag,

9. bestämmelser om föreningsstämma,
10. antalet ombud som ska utses till föreningsstämman, sättet att utse dem

och tiden för deras uppdrag,

11. tid för ordinarie föreningsstämma,
12. den tid inom vilken föreningsstämman ska sammankallas, hur den ska

sammankallas och hur andra meddelanden ska ges till känna för ombuden
och medlemmarna, samt

13. den tid inom vilken en medlem som vill få ett ärende behandlat vid en

föreningsstämma ska begära det och hur det ska göras.

Första stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt

lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att en arbets-

löshetskassas stadgar innehåller annat än det som anges i första stycket, om
det finns särskilda skäl.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2002:543.

SFS

2018:1671

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2018:1671