SFS 2018:1672 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

SFS2018-1672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 § och 9 kap. 6 § växt-
förädlarrättslagen (1997:306) ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
En registrerad växtsort ska ha en sortbenämning. Denna ska göra det
möjligt att skilja växtsorten från andra sorter.

En sortbenämning får inte godtas, om den
1. består av enbart siffror, såvida det inte är fast praxis att beteckna sorter

på det sättet,

2. uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten,
3. strider mot lag eller annan författning eller mot allmän ordning eller är

ägnad att väcka förargelse,

4. kan förväxlas med en sortbenämning som för en sort inom växtarten

eller en näraliggande växtart införts i eller föreslagits för införande i växt-
sortregistret, ett motsvarande utländskt register eller en annan officiell
sortlista eller som används på förökningsmaterial av en sådan sort,

5. kan förväxlas med ett varumärke, ett företagsnamn eller ett annat namn

eller någon annan beteckning för vilken någon annan än sökanden har skydd
och som skulle ha utgjort hinder mot att registrera sortbenämningen som
varumärke för material av en växtsort eller för varor av liknande slag,

6. kan förväxlas med ett sådant varumärke för material av en växtsort eller

för varor av liknande slag för vilket sökanden har skydd.

Regeringen får under förutsättning av ömsesidighet förordna att en sort-

benämning som har registrerats eller sökts registrerad i en främmande stat
ska registreras i Sverige trots första och andra styckena, om det inte finns
synnerliga skäl mot detta.

9 kap.
6 §
2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i en växt-
förädlarrätt ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av växtsorten samt
ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När storleken
på ersättningen för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,
3. skada på växtsortens anseende,
4. ideell skada, och

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2009:115.

SFS

2018:1672

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1672

5. innehavarens intresse av att intrång inte begås.
Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör intrång i en växtförädlarrätt ska

betala ersättning för utnyttjandet av sorten i den utsträckning det är skäligt.

Talan om ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan

talan väcktes. Om talan inte förs inom den tiden, är rätten till ersättning
förlorad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)