SFS 2018:1673 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

SFS2018-1673.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:293) om utländska

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 3 § och 10 kap. 1 § lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige2 ska ha följande lydelse.

6 kap.
3 §
3 Företrädaren för en försäkringsgivare från tredjeland ska utan
uppmaning lämna Finansinspektionen

1. en redogörelse för försäkringsgivarens verksamhet i Sverige för varje

räkenskapsår, enligt formulär som fastställs av inspektionen,

2. ett intyg för varje räkenskapsår om att försäkringsgivarens deposition

motsvarar kraven i 5 kap. 1�3 §§,

3. försäkringstekniska riktlinjer för livförsäkring eller en ändring i rikt-

linjerna senast när de börjar användas,

4. uppgifter om de tvångsmedel som den behöriga myndigheten i

försäkringsgivarens hemland har tillgripit mot försäkringsgivaren, samt

5. meddelande om ändring av försäkringsgivarens företagsnamn.
Till de försäkringstekniska riktlinjerna eller de ändrade försäk-

ringstekniska riktlinjerna ska det fogas en redogörelse för de konsekvenser
som riktlinjerna får för försäkringsgivaren samt för försäkringstagarna och
andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första och andra styckena.

10 kap.
1 §
4 Finansinspektionen ska i Post- och Inrikes Tidningar kungöra

1. förordnande av ett ombud enligt 3 kap. 6 § fjärde stycket, 8 § eller

6 kap. 12 §,

2. beslut om att förbjuda eller begränsa en utländsk försäkringsgivares

eller ett utländskt tjänstepensionsinstituts rätt att förfoga över sina tillgångar
här i landet enligt 3 kap. 7 § första stycket, 9 § första stycket eller 6 kap.
11 § första stycket,

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

3 Senaste lydelse 1999:602.

4 Senaste lydelse 2005:1123.

SFS

2018:1673

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1673

3. koncession som beviljas en försäkringsgivare från tredjeland enligt

4 kap. 5 § första stycket,

4. förlängning av koncession som beviljas en försäkringsgivare från

tredjeland enligt 4 kap. 6 §,

5. godkännande av en företrädare för en försäkringsgivare från tredjeland

enligt 4 kap. 5 § första stycket eller 8 §,

6. ändring av företagsnamn för en försäkringsgivare från tredjeland enligt

6 kap. 3 § första stycket 5,

7. förverkande av koncession enligt 6 kap. 2 eller 13 § eller återkallande

av koncession enligt 7 kap. 1 § för en försäkringsgivare från tredjeland,

8. godkännande eller förordnande av ett ombud enligt 7 kap. 2 § andra

stycket,

9. anbud om övertagande av ett försäkringsbestånd i ett administrationsbo

enligt 7 kap. 6 § första stycket,

10. beslut om antagande av anbud enligt 7 kap. 7 § första stycket,
11. ansökan om tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt

9 kap. 5 §, och

12. tillstånd till överlåtelse enligt 9 kap. 8 § första stycket.
I 7 kap. 7 § fjärde stycket och 9 kap. 8 § andra stycket finns bestämmelser

om offentliggörande av vissa överlåtelsebeslut i andra EES-länder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)