SFS 2018:1674 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

SFS2018-1674.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 9 § lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument2 ska ha föl-
jande lydelse.

3 kap.
9 §
Ett avstämningskonto för förvaltarregistrerade finansiella instrument ska
innehålla

1. förvaltarens företagsnamn, organisationsnummer eller annat identifie-

ringsnummer samt postadress,

2. anmärkning om att instrumenten förvaltas för annans räkning,
3. i fråga om aktier, de uppgifter som avses i 4 kap. 18 § första stycket

1�5 samt andra stycket, och

4. i fråga om skuldförbindelser, de uppgifter som avses i 4 kap. 19 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

SFS

2018:1674

Publicerad
den

20 november 2018