SFS 2018:1675 Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

SFS2018-1675.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 och 14 §§ lagen (1998:1593) om
trossamfund ska ha följande lydelse.

7 § Ett trossamfund ska på egen begäran registreras av den myndighet som
regeringen bestämmer, om trossamfundet har

1. stadgar där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål och om

hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter, och

2. en styrelse eller motsvarande organ.
Ett trossamfund får registreras bara om dess namn är ägnat att särskilja

trossamfundets verksamhet från andras. Bestämmelserna i 2 kap. 2�7 §§
lagen (2018:1653) om företagsnamn om hinder mot registrering av ett
företagsnamn ska också tillämpas i fråga om trossamfunds namn.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser får inte registreras enligt

denna lag.

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är för-
växlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av
någon annan annat än som benämning på trossamfundet i fråga.

Vid överträdelse av första stycket tillämpas 5 kap., 6 kap. 1�5 §§ och 7 kap.

6 § lagen (2018:1653) om företagsnamn. I dessa fall ska vad som sägs om
företagsnamnsintrång gälla intrång i trossamfundets namn. I fråga om
registrerade trossamfunds namn ska även 3 kap. 1 § lagen om företagsnamn
tillämpas.

Första och andra styckena gäller också för registrerade organisatoriska

delars namn.

Denna lag träder i kraft 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1675

Publicerad
den

20 november 2018