SFS 2018:1676 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

SFS2018-1676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 b och 33 §§ revisionslagen
(1999:1079) ska ha följande lydelse.

27 b §2 Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgifter om

1. företagets företagsnamn och organisationsnummer eller person-

nummer,

2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser,
3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som företaget har

tillämpat, och

4. revisorns etableringsort eller hemort.
Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och innehålla

uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

33 §3 I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 27 § första stycket om
tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen, 27 a § första stycket första
meningen och andra stycket om gemensam revisionsberättelse samt 27 b §
första stycket 2
och 4 och andra stycket, 27 c, 27 d, 28 och 31�32 §§ om
revisionsberättelsens innehåll.

Revisorn ska på koncernredovisningen teckna en hänvisning till

koncernrevisionsberättelsen. Om moderföretaget har fler än en revisor,
gäller detta samtliga revisorer.

Koncernrevisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgifter om

moderföretagets företagsnamn och organisationsnummer eller person-
nummer och om vilket eller vilka normsystem för koncernredovisning som
moderföretaget har tillämpat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2016:433.

3 Senaste lydelse 2016:433.

SFS

2018:1676

Publicerad
den

20 november 2018