SFS 2018:1677 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-1677.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 66 kap. 18 § inkomstskattelagen
(1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

66 kap.
18 §
I inkomstslaget näringsverksamhet får särskild skatteberäkning göras
för ackumulerad inkomst i form av

1. sådana inkomster genom vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verk-

samhet eller annan personlig, självständig näringsutövning som inte medför
avdrag på grund av insättning på upphovsmannakonto,

2. inkomster vid överlåtelse av hyresrätt samt av varumärke, företagsnamn

och andra liknande rättigheter av goodwills natur,

3. ersättning som den skattskyldige får för att flytta från en lokal som

används i näringsverksamheten,

4. återföring av värdeminskningsavdrag m.m. avseende närings-

fastigheter enligt 26 kap. 2, 8, 9 eller 13 §,

5. återföring av avdrag för utgifter för förbättrande reparationer och

underhåll avseende näringsbostadsrätter enligt 26 kap. 10, 11 eller 13 §,

6. engångsersättning vid upplåtelse eller upphörande av nyttjanderätt,

dock inte upplåtelse av rätt att avverka skog, eller servitutsrätt och vid
överlåtelse av nyttjanderätt, och

7. ersättning vid avräkning enligt 9 kap. 23 § jordabalken och inkomster

för en fastighetsägare som avser värdet av sådan förbättring som en
nyttjanderättshavare bekostat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS

2018:1677

Publicerad
den

20 november 2018