SFS 2018:1680 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2018-1680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 9 §, 10 kap. 35 och 36 §§ och
11 kap. 1 § och rubrikerna närmast före 1 kap. 9 § och 10 kap. 35 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.
Bank i företagsnamnet
9 §
2 Bara banker, Sveriges riksbank och utländska kreditinstitut får i sitt
företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av sin affärsrörelse använda ordet
bank. Ett utländskt kreditinstitut får driva verksamhet i Sverige under det
företagsnamn som institutet använder i det land där det har sitt huvudkontor.

En sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till

någon som avses i första stycket får, efter tillstånd av Finansinspektionen,
använda ordet bank i sitt företagsnamn.

Vad som sägs i denna paragraf hindrar inte att ett företag som omfattas av

pantbankslagen (1995:1000) använder ordet pantbank i sitt företagsnamn eller
annars i sin rörelse.

10 kap.
Företagsnamn
35 §3 Ett bankaktiebolags företagsnamn ska innehålla ordet bank.

36 §4 Ett bankaktiebolag som har övertagit en sparbanks rörelse vid
ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, använda ordet sparbank i sitt företagsnamn. Detsamma
gäller ett bankaktiebolag som senare har övertagit en sådan rörelse.

11 kap.
1 §
5 Det som enligt 10 kap. gäller för bankaktiebolag ska även gälla för
kreditmarknadsbolag utom bestämmelserna om fusion i 18 §, om likvidation
i 31–34 §§ och om företagsnamn i 35 och 36 §§.

Bestämmelserna om fusion i 10 kap. 19–25 b §§ gäller bara vid fusion

mellan ett kreditmarknadsbolag och ett annat bolag och bara om en bank

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2011:460.

3 Senaste lydelse 2005:932.

4 Senaste lydelse 2005:932.

5 Senaste lydelse 2009:711.

SFS

2018:1680

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

inte är övertagande bolag. Ärenden som avser tillstånd enligt 20, 25 eller
40 § prövas av Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

SFS 2018:1680