SFS 2018:1684 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

SFS2018-1684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § marknadsföringslagen
(2008:486) ska ha följande lydelse.

18 § En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan
näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen

1. inte är vilseledande,
2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för

samma ändamål,

3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och

utmärkande egenskaper hos produkterna,

4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan närings-

idkare eller mellan deras produkter, varumärken, företagsnamn eller andra
kännetecken,

5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares

verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, företagsnamn eller andra
kännetecken,

6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med

samma beteckning,

7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är

förknippat med näringsidkarens varumärke, företagsnamn eller andra känne-
tecken eller varans ursprungsbeteckning, och

8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt

som har ett skyddat varumärke eller företagsnamn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1684

Publicerad
den

20 november 2018