SFS 2018:1685 Lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

SFS2018-1685.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 10 § lagen (2008:990) om
företagshypotek ska ha följande lydelse.

4 kap.
10 §
En ansökan om företagsinteckning ska innehålla uppgift om det
belopp på vilket inteckningen ska lyda.

Inteckningens belopp ska anges i svenska kronor eller i sådan utländsk

valuta för vilken det löpande finns tillgång till en tillförlitlig kurs för växling
mellan den aktuella valutan och svenska kronor.

Sökanden ska lämna styrkt uppgift om namn eller företagsnamn och

person- eller organisationsnummer. Om uppgifterna redan finns registrerade
hos inskrivningsmyndigheten behöver sökanden inte styrka dessa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1685

Publicerad
den

20 november 2018

;