SFS 2018:1686 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SFS2018-1686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av

handlingar från den offentliga förvaltningen

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2010:566) om vidare-
utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande
lydelse.

4 §2 Lagen påverkar inte utövandet av sådan ensamrätt som följer av
patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685)
om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, växtförädlarrättslagen
(1997:306), varumärkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om före-
tagsnamn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2015:289.

SFS

2018:1686

Publicerad
den

20 november 2018