SFS 2018:1687 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

SFS2018-1687.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § radio- och tv-lagen
(2010:696) ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
2 Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs
tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla
sig för registrering hos Myndigheten för press, radio och tv. Detsamma
gäller den som för någon annans räkning bedriver sändningsverksamhet över
satellit eller upplåter satellitkapacitet (satellitentreprenör).

I anmälan ska följande anges:
1. namn, företagsnamn eller motsvarande,
2. ställföreträdare för juridisk person,
3. postadress, telefonnummer, e-postadress och webbplats, och
4. uppgift om den verksamhet som bedrivs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2015:808.

SFS

2018:1687

Publicerad
den

20 november 2018