SFS 2018:1688 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

SFS2018-1688.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)
ska ha följande lydelse.

13 kap.
2 §
Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller
bedriver verksamhet enligt denna lag.

I registret får behandlas uppgifter om
1. namn eller företagsnamn, person-, samordnings-, registrerings- eller

organisationsnummer, adress och telefonnummer, och

2. den verksamhet som tillståndet avser och om villkor som har meddelats

för denna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1688

Publicerad
den

20 november 2018