SFS 2018:1689 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2018-1689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 50 §, 12 kap. 11 och 88 §§,
13 kap. 39 § och rubrikerna närmast före 11 kap. 50 §, 12 kap. 88 § och
13 kap. 39 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

11 kap.
Försäkringsaktiebolagets företagsnamn
50 §
Ett försäkringsaktiebolags företagsnamn ska innehålla ordet för-
säkring.

12 kap.
11 §
2 Ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning ska innehålla
uppgifter om

1. bolagets företagsnamn,
2. den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,
3. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det ska anges särskilt om

rörelsen ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

4. om försäkringsrörelse ska drivas utanför EES,
5. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, revisorer

och eventuella styrelsesuppleanter som får utses av bolagsstämman och
tiden för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

6. den krets av försäkrade som i denna egenskap är delägare, om inte bara

försäkringstagarna är delägare,

7. garantikapitalet,
8. regler för hur rösträtten och förslagsrätten ska utövas och hur beslut ska

fattas på stämman, varvid det ska anges särskilt i vilken utsträckning
garanterna ska ha rösträtt,

9. för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i

vilken ordning uttaxering kan ske hos delägarna i skadeförsäkringsföretag
och hur uttaxeringen ska genomföras,

10. i vilken ordning garanterna ska betala in det tecknade garantikapitalet,
11. om och i vilken ordning vinst ska delas ut till garanterna och i vilken

ordning garantikapitalet ska återbetalas,

12. hur en bolagsstämma ska sammankallas,
13. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie bolagsstämma,

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2018:731.

SFS

2018:1689

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1689

14. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst

eller, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt täcka bolagets förlust,

15. antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som ska vara

tecknade innan bolaget kan anses bildat,

16. hur tillgångarna ska fördelas mellan delägarna vid bolagets upp-

lösning, och

17. det som ska gälla för sådana förlagsinsatser som avses i 11 kap. lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, om sådana ska förekomma.

Om försäkringsbolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska det anges

i bolagsordningen.

Företagsnamn
88 §
Ett ömsesidigt försäkringsbolags företagsnamn ska innehålla orden
ömsesidig och försäkring. Om verksamheten avser att meddela försäkring av
egendom bara inom ett begränsat geografiskt område, ska företagsnamnet
ange området för bolagets verksamhet men ordet ömsesidig får utelämnas.

Bolagets styrelse får anta ett särskilt företagsnamn. Ett särskilt

företagsnamn får inte innehålla ordet ömsesidig.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från företagsnamn som är införda i

det register som avses i 14 kap. 1 §. I övrigt finns bestämmelser om
registreringen i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

13 kap.
Företagsnamn
39 §
3 I stället för bestämmelserna i 20 kap. 1 § första stycket första
meningen och 2 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar om en
förenings företagsnamn gäller för försäkringsföreningar att dess företags-
namn ska innehålla ordet försäkringsförening och att ordet försäk-
ringsförening eller en förkortning av det uttrycket inte får finnas med i ett
särskilt företagsnamn.

Endast försäkringsföreningar får i sitt företagsnamn använda uttrycket

försäkringsförening.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2018:731.