SFS 2018:1690 Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

SFS2018-1690.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av

allmänna handlingar för förvaring

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § och rubriken närmast före 6 §
lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
ska ha följande lydelse.

Anmälan av ändring av ett företagsnamn
6 § Om ett enskilt organ som förvarar allmänna handlingar från en statlig
myndighet ändrar sitt företagsnamn, ska organet genast anmäla ändringen
till den statliga arkivmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1690

Publicerad
den

20 november 2018