SFS 2018:1692 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

SFS2018-1692.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 8 kap. 33 och
41 §§, 11 kap. 12 §, 16 kap. 6, 32 och 38 §§, 20 kap. 1�4 §§, 23 kap. 1 och
2 §§, rubriken till 20 kap. och rubrikerna närmast före 20 kap. 1�3 §§ lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiska föreningar.
Bestämmelserna avser

� bildande av en ekonomisk förening (2 kap.),
� föreningens stadgar (3 kap.),
� medlemmar i föreningen (4 kap.),
� medlemsförteckning (5 kap.),
� föreningsstämma (6 kap.),
� föreningens ledning (7 kap.),
� revision (8 kap.),
� särskild granskning (9 kap.),
� medlemsinsatser (10 kap.),
� förlagsinsatser (11 kap.),
� värdeöverföring från föreningen (12 kap.),
� vinstutdelning (13 kap.),
� gottgörelse (14 kap.),
� minskning av reservfonden (15 kap.),
� fusion (16 kap.),
� likvidation (17 kap.),
� upplösning utan föregående likvidation (18 kap.),
� registrering (19 kap.),
� företagsnamn (20 kap.),
� skadestånd (21 kap.),
� straff och vite (22 kap.),
� överklagande (23 kap.).

3 kap.
1 §
Föreningens stadgar ska innehålla uppgifter om

1. föreningens företagsnamn,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1692

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1692

4. vilken obligatorisk insats som varje medlem ska delta med, hur insatsen

ska fullgöras och i vilken utsträckning som en medlem får delta i föreningen
med en överinsats,

5. antalet, eller lägsta och högsta antalet, styrelseledamöter, revisorer och

eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,

6. hur en föreningsstämma ska sammankallas,
7. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
8. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,
9. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och
10. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen

upplöses.

8 kap.
33 §
Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgifter om

1. föreningens företagsnamn och organisationsnummer,
2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, och
3. revisorns etableringsort eller hemort.
Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och innehålla en

uppgift om vilken dag som revisionen avslutades.

41 § I fråga om koncernrevisionsberättelsen tillämpas 32 § första stycket
om tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen och 33 § första stycket
2 och 3 och andra stycket, 34 §, 35 § första stycket 1 och 38 och 39 §§ om
revisionsberättelsens innehåll. Bestämmelserna i 34 § första stycket tillämpas
dock inte i fråga om en hållbarhetsrapport för koncernen. I den delen ska
revisionsberättelsen i stället innehålla ett uttalande om huruvida en rapport
har upprättats eller inte.

Koncernrevisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgifter om

moderföreningens företagsnamn och organisationsnummer.

Revisorn ska på koncernredovisningen göra en hänvisning till koncern-

revisionsberättelsen. Om revisorn anser att koncernbalansräkningen eller
koncernresultaträkningen inte bör fastställas, ska revisorn anteckna även det
på koncernredovisningen.

11 kap.
12 §
För varje förlagsinsats ska föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis.
Beviset ska ställas till viss man, till innehavaren eller till viss man eller order
och innehålla uppgifter om

1. föreningens företagsnamn,
2. nummer eller annan beteckning för beviset,
3. insatsens storlek,
4. den rätt till utdelning som insatsen medför,
5. sättet för inlösen och utbetalning av utdelning,
6. stadgebestämmelser som avses i 2 § andra stycket första meningen, och
7. den ogiltighet som följer av 2 § andra stycket andra meningen.
Förlagsandelsbeviset ska undertecknas av föreningen. Styrelseledamöters

eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på
liknande sätt. Bestämmelsen i 1 kap. 15 § ska inte tillämpas.

Av 4 kap. 5 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto-

föring av finansiella instrument framgår att förlagsandelsbevis inte får
utfärdas för förlagsandelar som har registrerats enligt den lagen.

background image

3

SFS

2018:1692

16 kap.
6 §
I fusionsplanen ska det för varje förening anges

1. företagsnamn, organisationsnummer och den ort där styrelsen ska ha sitt

säte,

2. den planerade tidpunkten för föreningens upplösning, när det gäller en

överlåtande förening,

3. de särskilda förmåner som medlemmar i någon av föreningarna i

förekommande fall ska ha, och

4. vilka rättigheter i den övertagande föreningen som innehavare av

värdepapper med särskilda rättigheter i en överlåtande förening ska ha eller
vilka åtgärder som i övrigt ska vidtas till förmån för de nämnda innehavarna.

I fusionsplanen ska det även lämnas en redogörelse för de omständigheter

som kan vara av vikt vid bedömningen av fusionens lämplighet för
föreningarna. Om medlemmar i någon av föreningarna ska ha särskilda
förmåner i samband med fusionen, ska det framgå av redogörelsen hur
förmånerna har bestämts.

32 § En fusionsplan enligt 31 § ska innehålla uppgifter om

1. de fusionerande föreningarnas form, företagsnamn och säte,
2. utbytesförhållandena mellan andelar och förekommande värdepapper i

överlåtande respektive övertagande förening och eventuell kontant betalning,

3. de villkor som ska gälla för tilldelning av andelar och förekommande

värdepapper i den övertagande föreningen,

4. den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för syssel-

sättningen,

5. från vilken tidpunkt och på vilka villkor som andelar och före-

kommande värdepapper medför rätt till utdelning i den övertagande
föreningen,

6. från vilken tidpunkt som de fusionerande föreningarnas transaktioner

bokföringsmässigt ska anses ingå i den övertagande föreningen,

7. vilka rättigheter i den övertagande föreningen som innehavare av

särskilda rättigheter i den överlåtande föreningen ska ha eller vilka åtgärder
som i övrigt ska vidtas till förmån för innehavarna,

8. arvode och andra särskilda förmåner som med anledning av fusionen

ska lämnas till en styrelseledamot, verkställande direktör eller motsvarande
befattningshavare eller till den som utför granskning enligt 34 § eller 35 §
första stycket 2,

9. stadgarna för den övertagande föreningen,
10. värdet av de tillgångar och skulder som ska överföras till den över-

tagande föreningen och de överväganden som har gjorts vid värderingen,
och

11. datum för de räkenskaper som har legat till grund för att fastställa

villkoren för fusionen.

I förekommande fall ska fusionsplanen också innehålla en uppgift om hur

arbetstagarna deltar i den process genom vilken formerna för arbetstagarnas
medverkan i den övertagande föreningen beslutas.

Vid kombination ska fusionsplanen också innehålla uppgifter om den

övertagande föreningens form, företagsnamn och säte.

38 § I anmälan om registrering enligt 37 § ska det lämnas uppgifter om

1. form, företagsnamn och säte för var och en av de fusionerande

föreningarna,

background image

4

SFS

2018:1692

2. de register där föreningarna är registrerade och de nummer som an-

vänds för identifiering i registren,

3. hur borgenärer och i förekommande fall medlemmar ska gå till väga

för att utöva sina rättigheter samt de adresser där det kostnadsfritt finns
tillgång till fullständig information om detta förfarande, och

4. föreningarnas adresser.
När registreringen kungörs enligt 19 kap. 5 §, ska kungörelsen innehålla

de uppgifter som avses i första stycket 1�3.

20 kap. Företagsnamn
Företagsnamn
1 §
En ekonomisk förenings företagsnamn ska innehålla orden ekonomisk
och förening eller förkortningen ek. för. I företagsnamnet får inte ordet bolag
eller något annat som betecknar ett bolagsförhållande finnas med på ett sätt
som kan leda till missförståndet att det är ett bolag som innehar
företagsnamnet. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra företags-
namn som är införda i föreningsregistret och ännu är bestående.

Om föreningens företagsnamn ska registreras på två eller flera språk, ska

varje lydelse anges i stadgarna.

Särskilt företagsnamn
2 §
Föreningens styrelse kan anta ett eller flera särskilda företagsnamn.
Bestämmelserna i 1 § om företagsnamn gäller även särskilt företagsnamn.
Uttrycket ekonomisk förening eller en förkortning av detta uttryck får dock
inte finnas med i ett särskilt företagsnamn.

Andra bestämmelser om företagsnamn
3 §
Bestämmelser om registrering av en ekonomisk förenings företags-
namn finns även i lagen (2018:1653) om företagsnamn. I den lagen finns
också bestämmelser om förbud mot användning av företagsnamn och om
hävning av registreringen av företagsnamnet.

4 § Skriftliga handlingar som utfärdas för en ekonomisk förening ska
undertecknas med föreningens företagsnamn, om företagsnamnet inte
framgår på något annat sätt.

Om styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen har

utfärdat en handling utan firmateckning, är de som har undertecknat
handlingen solidariskt ansvariga för skyldigheter enligt handlingen.

Andra stycket gäller inte, om
1. det av handlingens innehåll framgår att den har utfärdats för

föreningens räkning, eller

2. det av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick att den

utfärdades för föreningen och mottagaren av handlingen får ett behörigt
undertecknat godkännande av handlingen så snart som möjligt efter det att
han eller hon har begärt det eller gjort personligt ansvar gällande mot
undertecknarna av handlingen.

23 kap.
1 §
Bolagsverkets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol,
om verket har

1. prövat en ansökan enligt 6 kap. 16 § om att kalla till föreningsstämma,

background image

5

SFS

2018:1692

2. prövat en ansökan enligt 7 kap. 16 § om att utse en ersättare för en

styrelseledamot,

3. prövat en ansökan enligt 8 kap. 9, 10, 29, 30 eller 31 § om att utse eller

entlediga en revisor,

4. beslutat enligt 8 kap. 17 § första stycket att en förening ska ha en

revisor som är auktoriserad eller godkänd revisor eller utsett en viss revisor
enligt 8 kap. 17 § andra stycket,

5. prövat en ansökan enligt 9 kap. 2 eller 3 § om att utse en särskild

granskare,

6. prövat ett tillståndsärende enligt 7 kap. 8, 30 eller 38 §, 8 kap. 11, 14

eller 22 §, 15 kap. 1 § 2 eller 16 kap. 18 §,

7. förklarat enligt 16 kap. 26 § att en fusion har fallit,
8. vägrat att utfärda ett intyg enligt 16 kap. 42 §,
9. tagit bort en förening ur föreningsregistret enligt 18 kap. 8 §,
10. skrivit av en anmälan om registrering enligt 19 kap. 3 § eller vägrat

registrering av något annat än ett företagsnamn,

11. avregistrerat någon enligt 19 kap. 9 §, eller
12. förelagt eller dömt ut vite enligt 22 kap. 3 §.
Ett överklagande ska ha kommit in till Bolagsverket inom två månader

från dagen för beslutet.

2 § Om Bolagsverket har vägrat registrering av ett företagsnamn får
beslutet överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande
ska ha kommit in till Bolagsverket inom två månader från dagen för beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)