SFS 2018:1693 Lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2018-1693.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om polisens behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande

.

1 kap. Allmänna bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när någon av
följande myndigheter i egenskap av behöriga myndigheter behandlar
personuppgifter:

1.

Polismyndigheten, om uppgifterna behandlas i syfte att förebygga,

förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller
upprätthålla allmän ordning och säkerhet,

2.

Ekobrottsmyndigheten, om uppgifterna behandlas i syfte att utreda

brott och det inte är fråga om åklagarverksamhet, och

3.

Säkerhetspolisen i frågor som inte rör nationell säkerhet, om uppgif-

terna behandlas i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet eller utreda eller lagföra brott.

För Ekobrottsmyndigheten och Säkerhetspolisen gäller endast 1�4 och

7 kap.

2 § Denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt

1. vapenlagen (1996:67),
2. lagen (1998:620) om belastningsregister,
3. lagen (1998:621) om misstankeregister,
4. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
5. lagen (2006:444) om passagerarregister, eller
6. lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.

3 § I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i lagen
(2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen samt i
föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i
dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället
för bestämmelserna i denna lag.

Personuppgiftsansvar
4 §
Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som utförs vid myndigheten och för den behandling som

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1693

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

myndigheten

utför

vid

Ekobrottsmyndigheten,

som

inte

är

åklagarverksamhet, i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet.

Ekobrottsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som myndigheten utför i syfte att utreda brott.

Säkerhetspolisen är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som myndigheten utför.

Definitioner
5 §
I denna lag avses med

dna-analys: varje förfarande som kan användas för analys av

deoxyribonukleinsyra i humant material,

dna-profil: resultatet av en dna-analys som presenteras i form av siffror

eller bokstäver, och

fingeravtryck: avtryck av finger eller hand.

Behandling av uppgifter om juridiska personer
6 §
Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också
vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

1. 4 § om personuppgiftsansvar,
2. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
3. 3 kap. 2 § om gemensamt tillgängliga uppgifter,
4. 4 kap. 1�4 och 6�11 §§ om längsta tid som personuppgifter får

behandlas,

5. 5 kap. 18�20 §§ om behandling av personuppgifter i penningtvätts-

register, och

6. 5 kap. 21 och 22 §§ om behandling av personuppgifter i det inter-

nationella registret.

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer i brottsdata-

lagen (2018:1177) gäller också vid sådan behandling:

1. 2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa fall,
2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med behandlingen,
3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas,
4. 2 kap. 4 och 22 §§ om behandling för nya ändamål, och
5. 3 kap. 6 § om tillgången till personuppgifter.

Lagens uppbyggnad
7 §
I detta kapitel och i 2 kap. finns allmänna bestämmelser om behandling
av personuppgifter. I 4 kap. finns bestämmelser om längsta tid för
behandling av personuppgifter.

För personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga

gäller även 3 kap.

För personuppgifter som behandlas i register över dna-profiler,

fingeravtrycks- och signalementsregister, penningtvättsregister, det
internationella registret och tillträdesförbudsregistret, gäller 5 kap. i stället
för 3 och 4 kap.

I 6 kap. finns bestämmelser om Polismyndighetens behandling av

personuppgifter för forensiska ändamål. Vid sådan behandling gäller 6 kap.
i stället för 2�4 kap.

I 7 kap. finns bestämmelser om administrativa sanktionsavgifter,

skadestånd och överklagande.

2018:1693

background image

3

SFS

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av

personuppgifter
Rättsliga grunder
1 §
Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att en
myndighet som nämns i 1 kap. 1 § ska kunna utföra följande uppgifter:

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
2. utreda eller lagföra brott,
3. upprätthålla allmän ordning och säkerhet, eller
4. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Behandling för nya ändamål
2 §
Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med
stöd av 1 § för nya ändamål regleras i 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen
(2018:1177).

Särskilda upplysningar
3 §
Bestämmelserna om särskilda upplysningar i 2 kap. 3 § andra stycket,
9 och 10 §§ brottsdatalagen (2018:1177) gäller endast vid behandling av
personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap.
2 §.

Känsliga personuppgifter
4 §
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får behandla biometriska
uppgifter om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

5 § Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att
brottsrubriceringar, uppgifter om tillvägagångssätt vid brott, uppgifter om
verkställighet av påföljd eller uppgifter som beskriver en persons utseende
används som sökbegrepp.

6 § Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte
sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på etniskt ursprung,
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
fackförening eller uppgifter som rör hälsa, sexualliv eller sexuell läggning,
om sökningen görs i personuppgifter som inte har gjorts gemensamt
tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §.

Utlämnande av personuppgifter
7 §
Om det är förenligt med svenska intressen får personuppgifter lämnas
ut till

1. Interpol,
2. Europol, eller
3. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till

Interpol.

Personuppgifter får lämnas ut enligt första stycket endast om mottagaren

behöver uppgifterna för att utföra en uppgift som avses i 1 §.

Personuppgifter får vidare lämnas ut till en utländsk myndighet eller

mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell
överenskommelse som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

8 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&kla-
garmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots

2018:1693

background image

4

SFS

sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts
gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §, om den mottagande
myndigheten behöver uppgifterna för ett syfte som anges i 1 kap. 2 §
brottsdatalagen (2018:1177).

Första stycket gäller inte uppgifter som behandlas i särskilda register

enligt 5 kap.

9 § Säkerhetspolisen,

Ekobrottsmyndigheten,

�&klagarmyndigheten,

Tullverket och Kustbevakningen har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första
stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att
ta del av uppgifter om huruvida personer förekommer i sådana register över
dna-profiler som regleras i 5 kap., om den mottagande myndigheten behöver
uppgifterna för ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177).

10 § Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevak-
ningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket
och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del
av personuppgifter som behandlas i fingeravtrycks- och signa-
lementsregister enligt 5 kap., om den mottagande myndigheten behöver
uppgifterna för ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177).
Migrationsverket har motsvarande rätt att ta del av personuppgifter som
behandlas i fingeravtrycks- och signalementsregister, om verket behöver
uppgifterna för att kontrollera fingeravtryck som tagits där.

11 § En idrottsorganisation har, trots sekretess enligt 35 kap. 4 a §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personupp-
gifter som behandlas i tillträdesförbudsregistret enligt 5 kap., om organi-
sationen behöver uppgifterna för de syften som anges i 5 § lagen (2015:51)
om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud.

12 § Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom
direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Elektroniskt utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den ut-

sträckning som anges i 3 kap. 7 § och 5 kap. 10 och 17 §§.

Personuppgifter från transportföretag
13 §
Personuppgifter som tillhandahålls av transportföretag enligt 25 §
polislagen (1984:387) får behandlas för att utföra en uppgift som anges i 1 §
1 och 2.

Personuppgifter som avses i första stycket får endast i ett enskilt fall

behandlas för nya ändamål enligt 2 kap. 4 eller 22 § brottsdatalagen
(2018:1177).

14 § Vid terminalåtkomst enligt 26 § polislagen (1984:387) får person-
uppgifterna inte ändras eller bearbetas på annat sätt.

Rätt att meddela föreskrifter
15 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om

1. att personuppgifter får lämnas ut i andra fall än som anges i 7�11 §§,

och

2018:1693

background image

5

SFS

2. begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt

enligt 12 § första stycket.

3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter
Allmän bestämmelse
1 §
Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av
personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd
av 2 §. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte
som gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap.

2 § brottsdatalagen (2018:1177).

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga
2 §
Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verk-

samhet, om den misstänkta verksamheten

a) innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer,

eller

b) sker systematiskt.
2. Uppgifter som behövs för övervakningen av en person som

a) kan antas komma att begå brott för vilket det är föreskrivet fängelse i

två år eller mer, och

b) är allvarligt kriminellt belastad eller kan antas utgöra ett hot mot andras

personliga säkerhet.

3. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning av eller lagföring

för brott.

4. Uppgifter som förekommer i ett ärende om kontaktförbud eller om

personskydd.

5. Uppgifter som har rapporterats till Polismyndighetens lednings-

centraler.

6. Uppgifter som behandlas i syfte att upprätthålla allmän ordning och

säkerhet.

7. Uppgifter som behandlas i syfte att fullgöra internationella åtaganden,

om det krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.

Dna-profiler får inte göras gemensamt tillgängliga. Att sådana uppgifter

får behandlas i särskilda register följer av 5 kap.

Tillgången till uppgifter som görs gemensamt tillgängliga med stöd av

första stycket 2 ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän som har till
uppgift att arbeta med övervakningen. Information om att en person är
föremål för övervakning får dock göras tillgänglig för andra.

Särskilda upplysningar
3 §
Det ska framgå genom en särskild upplysning eller på något annat sätt
om personuppgifter har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 § första
stycket 2 eller 5.

4 § Om uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga direkt kan
hänföras till en person som inte är misstänkt för att ha utövat eller komma
att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1, ska det
genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå att personen
inte är misstänkt.

2018:1693

background image

6

SFS

Uppgifter om en person som kan antas ha direkt samband med sådan

brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1 eller som övervakas
med stöd av 2 § första stycket 2 ska förses med en upplysning om
uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak, om det inte
på grund av omständigheterna är onödigt.

Sökning
5 §
Vid sökning i automatiserade behandlingssystem på namn, person-
nummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i
uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får endast sådana uppgifter
tas fram som anger att den sökta personen

1. är anmäld för brott,
2. är eller har varit misstänkt för brott,
3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig

verksamhet som avses i 2 § första stycket 1,

4. övervakas enligt 2 § första stycket 2,
5. har anmält ett brott,
6. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
7. berörs av ett kontaktförbud eller av åtgärder i ett personskyddsärende,
8. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har

lämnat uppgifter eller yttrande,

9. har gett in eller tillhandahållits en handling,
10. är anmäld som försvunnen,
11. har bedömts kunna komma att möta ett polisingripande med grovt

våld, eller

12. är efterlyst.

6 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte vid sökning i en viss handling eller i
ett visst ärende.

Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller vid sökning som görs av särskilt

angivna tjänstemän

1. när de utför beredningsuppgifter i underrättelseverksamhet och

arbetet befinner sig i ett inledande skede,

2. i syfte att i underrättelseverksamhet bearbeta och analysera person-

uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 § första
stycket 1 eller 2 och som enbart dessa tjänstemän har tillgång till,

3. i syfte att utreda brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år

eller mer, eller

4. i syfte att samordna utredningar om brott som kan vara systematiska

och för vilka det är föreskrivet fängelse i två år eller mer.

Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller vid sökning som en tjänsteman vid

någon av Polismyndighetens ledningscentraler utför på begäran av en
polisman som verkställer ett ingripande eller vidtar en åtgärd som rör en
enskild.

Direktåtkomst
7
§ Polismyndigheten,

Säkerhetspolisen,

Ekobrottsmyndigheten,

�&klagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får för
ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177) medges
direktåtkomst till personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga
med stöd av 2 §.

2018:1693

background image

7

SFS

Rätt att meddela föreskrifter
8 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om ytterligare undantag från 5 §, utöver vad som framgår av 6 §.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. begränsning av tillgången till sådana personuppgifter som avses i 5 §,
2. under vilka förutsättningar sökning får utföras med stöd av 6 §, och
3. omfattningen av direktåtkomst enligt 7 § och om behörighet och

säkerhet vid sådan åtkomst.

4 kap. Längsta tid som personuppgifter får behandlas
Allmän bestämmelse
1 §
Detta kapitel gäller bara för automatiserad behandling.

Av 2 kap. 17 § första stycket brottsdatalagen (2018:1177) framgår det att

personuppgifter inte får behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

I följande bestämmelser anges hur länge uppgifter som behandlas i sär-

skilda register och i forensisk verksamhet får behandlas:

1. 5 kap. 7 § om uppgifter i register över dna-profiler,
2. 5 kap. 15 och 16 §§ om uppgifter i fingeravtrycks- och signale-

mentsregister,

3. 5 kap. 20 § om uppgifter i penningtvättsregister,
4. 5 kap. 22 § om uppgifter i det internationella registret,
5. 5 kap. 26 § om uppgifter i tillträdesförbudsregistret, och
6. 6 kap. 6 § om uppgifter om sådana uppslag som anges i 6 kap. 1 § första

stycket 5.

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga
2 §
Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga får inte
behandlas längre än

1. ett år efter det att ärendet avslutades, om de behandlas i ett ärende, eller
2. ett år efter det att de behandlades automatiserat första gången, om de

inte kan hänföras till ett ärende.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning av eller

lagföring för brott.

Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning av

eller lagföring för brott
3 §
Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen
inte utgör brott, får personuppgifter som finns i anmälan och som har gjorts
gemensamt tillgängliga inte längre behandlas för ändamål inom denna lags
tillämpningsområde. Om en brottsanmälan i annat fall inte har lett till
förundersökning eller annan motsvarande utredning, får personuppgifter
som har gjorts gemensamt tillgängliga inte behandlas för ändamål inom
denna lags tillämpningsområde när åtal inte längre får väckas för brottet.

4 § Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning,
får personuppgifter som finns i förundersökningen och som har gjorts
gemensamt tillgängliga inte behandlas för ändamål inom denna lags

2018:1693

background image

8

SFS

tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då
domstolens avgörande fick laga kraft.

Om en förundersökning har lagts ner eller avslutats på annat sätt än genom

åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas för ändamål
inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det
kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddelades.

Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra utredningar

som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

5 § Om en förundersökning mot en person har lagts ner, om ett åtal har
lagts ner eller om en frikännande dom har fått laga kraft, får personen inte
längre vara sökbar som misstänkt.

�vriga gemensamt tillgängliga uppgifter
6 §
Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av
3 kap. 2 § första stycket 1, 2 eller 4�7 får som längst behandlas under den
tid som anges i 7�11 §§.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av 7�11 §§.

7 § Personuppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig
verksamhet som anges i 3 kap. 2 § första stycket 1 får, om de behandlas i ett
ärende, inte behandlas längre än ett år efter det att ärendet avslutades.

Om personuppgifterna inte behandlas i ett ärende får de inte behandlas

längre än tre år efter utgången av det kalenderår då registreringen avseende
personen gjordes. Personuppgifter som kan antas ha samband med brottslig
verksamhet som innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år
eller mer får inte behandlas längre än fem år efter utgången av det kalenderår
då registreringen gjordes. Om en ny registrering beträffande personens
anknytning till brottslig verksamhet görs före utgången av de tidsfristerna,
får de personuppgifter som redan finns om personen fortsätta att behandlas
så länge någon av uppgifterna får behandlas.

Den tid då en misstänkt person avtjänar ett fängelsestraff eller genomgår

sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskriv-
ningsprövning ska inte räknas med vid beräkningen av de tidsfrister som
anges i andra stycket.

8 § Personuppgifter som behandlas i samband med sådan övervakning
som avses i 3 kap. 2 § första stycket 2 får inte behandlas längre än tio år efter
utgången av det kalenderår då den senaste registreringen avseende personen
gjordes.

Den tid då en övervakad person avtjänar ett fängelsestraff eller genomgår

sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskriv-
ningsprövning ska inte räknas med vid beräkningen av den tidsfrist som
anges i första stycket.

9 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § första stycket 4
får inte behandlas längre än ett år efter det att ärendet som uppgifterna
behandlades i avslutades.

10 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § första
stycket 5 eller 6 får inte behandlas längre än ett år efter utgången av det
kalenderår då de behandlades automatiserat första gången.

2018:1693

background image

9

SFS

11 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § första
stycket 7 får inte behandlas längre än ett år efter utgången av det kalenderår
då ärendet som uppgifterna behandlades i avslutades.

Rätt att meddela föreskrifter
12 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om att vissa kategorier av personuppgifter får fortsätta att
behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde under längre
tid än vad som anges i 3, 4 eller 7�11 §.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse

eller vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål under längre tid än
vad som anges i 2 § första stycket eller 7�11 §, och

2. begränsning av behandlingen av personuppgifter för ändamål inom

denna lags tillämpningsområde vid digital arkivering.

5 kap. Register
Register över dna-profiler
Rätten att föra register
1 § Polismyndigheten får föra register över dna-profiler (dna-registret,
utredningsregistret och spårregistret) i syfte att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
2. utreda eller lagföra brott,
3. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden, och
4. underlätta identifiering av avlidna personer.
I lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas finns

bestämmelser om elimineringsdatabasen.

Dna-registret
2 § Dna-registret får innehålla dna-profiler från prov som har tagits med
stöd av 28 kap. rättegångsbalken och som avser personer som

1. genom en dom som fått laga kraft har dömts till annan påföljd än böter,

eller

2. har godkänt strafföreläggande som avser villkorlig dom.


3 § En dna-profil som registreras får endast ge information om identitet
och inte om personliga egenskaper.

Utöver dna-profiler får dna-registret innehålla uppgifter om vem analysen

avser, i vilket ärende profilen har tagits fram och brottskod.

Utredningsregistret
4 § Utredningsregistret får innehålla dna-profiler från prov som har tagits
med stöd av 28 kap. rättegångsbalken och som avser personer som är
skäligen misstänkta för brott på vilket det kan följa fängelse.

Bestämmelserna i 3 § gäller också vid registrering i utredningsregistret.

2018:1693

background image

10

SFS

Spårregistret
5 § Spårregistret får innehålla dna-profiler som har tagits fram under
utredning av brott och som inte kan hänföras till en identifierbar person.
Utöver dna-profiler får spårregistret innehålla upplysningar som visar i
vilket ärende profilen har tagits fram och brottskod.

6 § Dna-profiler i spårregistret får jämföras med dna-profiler

1. som inte kan hänföras till en identifierbar person,
2. som finns i dna-registret, eller
3. som kan hänföras till en person som är skäligen misstänkt för brott.
Dna-profiler i spårregistret får också jämföras i andra fall om det är

nödvändigt för att fullgöra en internationell överenskommelse som Sverige
har tillträtt efter riksdagens godkännande eller om det följer av en
unionsrättsakt.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
7 § Uppgifter får inte längre behandlas i dna-registret när uppgifterna om
den registrerade tagits bort ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620)
om belastningsregister.

Uppgifter får inte längre behandlas i utredningsregistret när uppgifterna

om den registrerade får föras in i dna-registret eller när förundersökning eller
åtal läggs ner, åtal ogillas, åtal bifalls men påföljden bestäms till enbart böter
eller när den registrerade har godkänt ett strafföreläggande som avser enbart
böter.

Uppgifter får inte behandlas i spårregistret längre än trettio år efter

registreringen. Uppgifter i registret får dock behandlas sjuttio år efter
registreringen om uppgifterna hänför sig till utredningar om brott som anges
i 35 kap. 2 § första stycket brottsbalken.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Prover för dna-analys
8 § Om det i samband med utredning av ett brott har tagits ett prov för
dna-analys, får provet inte användas för något annat ändamål än det som
provet togs för.

9 § Ett prov för dna-analys som har tagits med stöd av 28 kap. rät-
tegångsbalken, eller på begäran av en annan stat, ska förstöras senast sex
månader efter det att provet togs.

Direktåtkomst
10 § Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&klagarmyndigheten,
Tullverket och Kustbevakningen får för ett syfte som anges i 1 kap. 2 §
brottsdatalagen (2018:1177) medges direktåtkomst till register över dna-
profiler som regleras i detta kapitel.

Fingeravtrycks- och signalementsregister
Rätten att föra register
11 § Polismyndigheten får föra fingeravtrycks- och signalementsregister i
syfte att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
2. utreda eller lagföra brott,

2018:1693

background image

11

SFS

3. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden,
4. underlätta identifiering av okända personer, och
5. kontrollera fingeravtryck som Migrationsverket har tagit enligt 9 kap.

8 § utlänningslagen (2005:716).

Innehåll i registren
12 § I fingeravtrycks- och signalementsregister får uppgifter behandlas
om en person som

1. är misstänkt eller dömd för brott och som har varit föremål för åtgärd

enligt 28 kap. 14 § rättegångsbalken, eller

2. har lämnat fingeravtryck enligt 19 § lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll.

Uppgifter om fingeravtryck som inte kan hänföras till en identifierbar

person får behandlas om uppgifterna kommit fram i en utredning om brott.

Personuppgifter som har inhämtats med stöd av 36 § första stycket 2

lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare får
inte behandlas i fingeravtrycks- och signalementsregister.

13 § Utöver vad som anges i 12 § får i fingeravtrycks- och signa-
lementsregister uppgifter behandlas om en person som har dömts för brott i
en annan medlemsstat inom Europeiska unionen och vars fingeravtrycks-
eller signalementsuppgifter har överförts hit med stöd av artikel 4.2 i rådets
rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av
medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas
innehåll. Sådana uppgifter får dock endast behandlas om det för
motsvarande gärning i Sverige är föreskrivet fängelse i ett år eller mer och
den som uppgifterna avser vid tidpunkten för gärningen hade fyllt femton
år.

14 § Fingeravtrycks- och signalementsregister får innehålla uppgifter om

1. fingeravtryck,
2. signalement,
3. fotografi,
4. videoupptagning,
5. identifieringsuppgifter,
6. ärendenummer, och
7. brottskod.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
15 § Uppgifter i fingeravtrycks- och signalementsregister om en misstänkt
person får inte behandlas längre än tre månader efter det att uppgifterna om
den registrerade tagits bort ur misstankeregistret som förs enligt
lagen (1998:621) om misstankeregister och ur belastningsregistret som förs
enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

Uppgifter som inte kan hänföras till en identifierbar person får inte be-

handlas längre än trettio år efter registreringen. Sådana uppgifter får dock
behandlas sjuttio år efter registreringen om uppgifterna hänför sig till
utredningar om brott som anges i 35 kap. 2 § första stycket brottsbalken.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

2018:1693

background image

12

SFS

16 § Uppgifter i fingeravtrycks- och signalementsregister som behandlas
för att fullgöra ett internationellt åtagande får inte behandlas längre än vad
som behövs för det ändamålet.

Uppgifter om personer som har lämnat fingeravtryck med stöd av

lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll får inte behandlas längre
än tio år efter registreringen.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Direktåtkomst
17 § Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevak-
ningen och Skatteverket får för ett syfte som anges i 1 kap. 2 §
brottsdatalagen (2018:1177) medges direktåtkomst till personuppgifter i
fingeravtrycks- och signalementsregister.

Penningtvättsregister
Rätten att föra register
18 § Polismyndigheten får föra penningtvättsregister. Personuppgifter får
behandlas i penningtvättsregister om det behövs för att förebygga, förhindra
eller upptäcka brottslig verksamhet

1. där penningtvätt är ett led för att dölja vinning av brott eller brottslig

verksamhet, eller

2. som innefattar finansiering av terrorism.


19 § I penningtvättsregister får personuppgifter behandlas som

1. kan antas ha samband med sådan brottslig verksamhet som avses i 18 §,
2. har rapporterats till Polismyndigheten med stöd av lag eller annan

författning, eller

3. har lämnats av en utländsk myndighet som i sin stat ansvarar för arbetet

med att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet som
avses i 18 §.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
20 § Personuppgifter i penningtvättsregister får inte behandlas längre än
fem år efter utgången av det kalenderår då den senaste registreringen
avseende personens anknytning till brottslig verksamhet gjordes.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Det internationella registret
Rätten att föra register
21 § Polismyndigheten får föra ett internationellt register. Personuppgifter
i det internationella registret får behandlas om det behövs för hand-
läggningen av ärenden som rör internationellt polisiärt samarbete eller
internationellt straffrättsligt samarbete.

Uppgifter om dödsfall, olyckshändelser eller andra liknande händelser i

utlandet får också behandlas i det internationella registret, om ärendet rör en
fråga som ska handläggas av Polismyndigheten.

2018:1693

background image

13

SFS

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
22 § Personuppgifter i det internationella registret får inte behandlas
längre än tre år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna
behandlades i avslutades.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Tillträdesförbudsregistret
Rätten att föra register
23 § Polismyndigheten får föra ett register med uppgifter om personer som
meddelats tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang (tillträdesförbudsregistret) i syfte att förebygga,
förhindra eller upptäcka överträdelser av tillträdesförbud.

Innehåll i registret
24 § Tillträdesförbudsregistret får innehålla följande uppgifter om en
person som har meddelats tillträdesförbud:

1. namn,
2. personnummer eller samordningsnummer,
3. folkbokföringsadress och annan stadigvarande adress,
4. alias,
5. fotografi,
6. anknytning till idrott och idrottsorganisation,
7. omfattningen och giltighetstiden av beslut om tillträdesförbud, och
8. överträdelse av gällande tillträdesförbud.


25 § Polismyndigheten får behandla uppgifter i tillträdesförbudsregistret i
syfte att tillhandahålla idrottsorganisationer den information som behövs för
att upprätthålla gällande beslut om tillträdesförbud.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
26 § Uppgifter i tillträdesförbudsregistret får endast behandlas så länge
tillträdesförbudet gäller.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Rätt att meddela föreskrifter
27 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. omfattningen av direktåtkomst till dna-register och fingeravtrycks- och

signalementsregister och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst,

2. tillgången till personuppgifter i penningtvättsregister och det inter-

nationella registret, och

3. att personuppgifter i fingeravtrycks- och signalementsregister, pen-

ningtvättsregister, det internationella registret och tillträdesförbudsregistret
får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse eller vetenskapliga,
statistiska eller historiska ändamål under längre tid än vad som anges i 15,
16, 20, 22 och 26 §§.

2018:1693

background image

14

SFS

6 kap. Behandling av personuppgifter vid Polismyndigheten för

forensiska ändamål
�ndamål
1 §
Vid Nationellt forensiskt centrum får personuppgifter behandlas om
det behövs för att

1. sammanställa det underlag i form av insamlade spår eller annat som

krävs för att sådana forensiska åtgärder som anges i 2 ska kunna utföras,

2. utföra forensiska analyser, undersökningar eller jämförelser åt den egna

myndigheten

eller

åt

Säkerhetspolisen,

Ekobrottsmyndigheten,

�&klagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket eller
allmän domstol,

3. begära forensiska analyser, undersökningar eller jämförelser av eller

utföra sådana åtgärder åt

a) Rättsmedicinalverket,
b) ett utländskt forensiskt laboratorium, eller
c) en utländsk brottsbekämpande myndighet eller en mellanfolklig

organisation eller ett EU-organ med brottsbekämpande uppgifter,

4. begära forensiska analyser eller undersökningar av andra svenska

expertorgan, eller

5. ta fram uppslag i syfte att underlätta arbetet med att förhindra eller

upptäcka brottslig verksamhet eller utreda och beivra brott, genom att
använda resultat från sådana åtgärder som anges i 2 eller i 2 § andra stycket.

Personuppgifter får också behandlas vid Nationellt forensiskt centrum om

det behövs för

1. forskning och statistik, eller
2. kvaliteten i den forensiska verksamheten.


2 § Vid en annan enhet inom Polismyndigheten än Nationellt forensiskt
centrum får personuppgifter behandlas om enheten behöver det för att
sammanställa det underlag i form av insamlade spår eller annat som krävs
för att sådana forensiska åtgärder som anges i 1 § första stycket 2 ska kunna
utföras av centrumet.

Personuppgifter får även behandlas vid en sådan annan enhet om enheten

behöver det för att utföra forensiska analyser, undersökningar eller
jämförelser.

3 § Personuppgifter som behandlas enligt 1 § första stycket 2 eller 5 eller
andra stycket 2 eller 2 § andra stycket får även behandlas för nya ändamål
inom tillämpningsområdet för brottsdatalagen (2018:1177).

I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 1 eller 2 § även

behandlas för nya ändamål med stöd av 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen.

Känsliga personuppgifter
4 §
Biometriska och genetiska uppgifter får behandlas enligt 1 § om det är
absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

5 § Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte
sökningar i personuppgifter som behandlas i registren över dna-profiler eller
fingeravtrycks- och signalementsregistren, i syfte att få fram ett urval av
personer grundat på uppgifter som rör hälsa eller biometriska eller genetiska
uppgifter.

2018:1693

background image

15

SFS

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
6 §
Nationellt forensiskt centrum får inte behandla personuppgifter för det
ändamål som anges i 1 § första stycket 5 längre än fem år efter utgången av
det kalenderår då ärendet där uppgifterna förekommer registrerades.

Utlämnande av personuppgifter
7 §
Säkerhetspolisen,

Ekobrottsmyndigheten,

�&klagarmyndigheten,

Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt
21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som behandlas enligt 1 § första
stycket 5, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna för ett syfte
som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177).

Första stycket gäller inte uppgifter som behandlas i särskilda register

enligt 5 kap.

8 § Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom
direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Rätt att meddela föreskrifter
9 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter
elektroniskt enligt 8 §.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsning av
behandlingen av personuppgifter enligt detta kapitel vid digital arkivering.

7 kap. �vriga bestämmelser
Administrativa sanktionsavgifter
1 §
En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid
överträdelse av bestämmelserna i

1. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
2. 3 kap. 3 och 4 §§ om särskilda upplysningar, eller
3. 4 kap. 2�4 eller 7�11 §, 5 kap. 7, 15, 16, 20, 22 eller 26 § eller 6 kap.

6 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Skadestånd
2 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

�verklagande
3 §
Bestämmelser om överklagande finns i 7 kap. brottsdatalagen
(2018:1177).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom lagen upphävs polisdatalagen (2010:361).
3. En sanktionsavgift enligt 7 kap. 1 § får beslutas endast för överträdelser

som har skett efter ikraftträdandet.

2018:1693

background image

16

SFS

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande för Säkerhetspolisens

behandling av personuppgifter i frågor som rör nationell säkerhet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2018:1693