SFS 2018:1694 Lag om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2018-1694.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om Tullverkets behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när Tullverket i
egenskap av behörig myndighet behandlar personuppgifter i syfte att
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller
lagföra brott.

2 § I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i lagen
(2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen samt i
föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i
dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället
för bestämmelserna i denna lag.

Personuppgiftsansvar
3 §
Tullverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av
personuppgifter som myndigheten utför.

Behandling av uppgifter om juridiska personer
4 §
Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också
vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

1. 3 § om personuppgiftsansvar,
2. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
3. 3 kap. 2 § om gemensamt tillgängliga uppgifter, och
4. 4 kap. 1�5 och 8�11 §§ om längsta tid som personuppgifter får

behandlas.

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer i brottsdata-

lagen (2018:1177) gäller också vid sådan behandling:

1. 2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa fall,
2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med behandlingen,
3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas,
4. 2 kap. 4 och 22 §§ om behandling för nya ändamål, och
5. 3 kap. 6 § om tillgången till personuppgifter.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1694

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling
Rättsliga grunder
1 §
Tullverket får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att
myndigheten ska kunna utföra följande uppgifter:

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
2. utreda eller lagföra brott, eller
3. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Behandling för nya ändamål
2 §
Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med
stöd av 1 § för nya ändamål regleras i 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen
(2018:1177).

Särskilda upplysningar
3 §
Bestämmelserna om särskilda upplysningar i 2 kap. 3 § andra stycket,
9 och 10 §§ brottsdatalagen (2018:1177) gäller endast vid behandling av
personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap.
2 §.

Känsliga personuppgifter
4 §
Tullverket får behandla biometriska uppgifter om det är absolut
nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

5 § Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att
brottsrubriceringar, uppgifter om tillvägagångssätt vid brott eller uppgifter
som beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

6 § Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte
sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på etniskt ursprung,
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter som rör
hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, om sökningen görs i personuppgifter
som inte har gjorts gemensamt tillgängliga.

Utlämnande av personuppgifter
7 §
Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter lämnas
ut till

1. Interpol,
2. Europol,
3. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till

Interpol, eller

4. en tullmyndighet eller kustbevakningsmyndighet inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Personuppgifter får lämnas ut enligt första stycket endast om mottagaren

behöver uppgifterna för att utföra en uppgift som avses i 1 §.

Personuppgifter får vidare lämnas ut till en utländsk myndighet eller

mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell
överenskommelse som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

8 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&kla-
garmyndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess
enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts

2018:1694

background image

3

SFS

gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §, om den mottagande
myndigheten behöver uppgifterna för ett syfte som anges i 1 kap. 2 §
brottsdatalagen (2018:1177).

9 § Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom
direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Elektroniskt utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den

utsträckning som anges i 3 kap. 7 §.

Personuppgifter från transportföretag
10 §
Personuppgifter som lämnas till Tullverket enligt 15 § lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen eller 4 kap. 6 § tullagen (2016:253) får
behandlas för att planera kontroller och välja ut kontrollobjekt för att utföra
en uppgift som anges i 1 § 1 eller 2.

Personuppgifter som avses i första stycket får endast i ett enskilt fall

behandlas för nya ändamål enligt 2 kap. 4 eller 22 § brottsdatalagen
(2018:1177).

11 § Vid terminalåtkomst enligt 16 § lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen eller 4 kap. 8 § tullagen (2016:253) får Tullverket inte ändra eller
på annat sätt bearbeta personuppgifterna.

12 § Vid sökning i personuppgifter som avses i 10 § första stycket får
namn, personnummer, samordningsnummer och andra liknande
identitetsbeteckningar användas som sökbegrepp endast om uppgifterna
avser en person som

1. är eller har varit misstänkt för brott,
2. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig

verksamhet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 1, eller

3. övervakas under de förutsättningar som anges i 3 kap. 2 § första

stycket 2.

Rätt att meddela föreskrifter
13 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om

1. att personuppgifter får lämnas ut i andra fall än som anges i 7 och 8 §§,

och

2. begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt

enligt 9 § första stycket.

3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter
Allmän bestämmelse
1 §
Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av
personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd
av 2 §. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte
som gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap.

2 § brottsdatalagen (2018:1177).

2018:1694

background image

4

SFS

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga
2 §
Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig

verksamhet, om den misstänkta verksamheten

a) innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer,

eller

b) sker systematiskt.
2. Uppgifter som behövs för övervakningen av en person som
a) kan antas komma att begå brott för vilket det är föreskrivet fängelse i

två år eller mer, och

b) är allvarligt kriminellt belastad.
3. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning av eller lagföring

för brott.

4. Uppgifter som har rapporterats till Tullverkets ledningscentraler.
5. Uppgifter som behandlas i syfte att fullgöra internationella åtaganden,

om det krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.

Personuppgifter från transportföretag som behandlas enligt 2 kap. 10 §

första stycket får göras gemensamt tillgängliga endast om det behövs i ett
enskilt fall.

Tillgången till uppgifter som görs gemensamt tillgängliga med stöd av

första stycket 2 ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän som har till
uppgift att arbeta med övervakningen. Information om att en person är
föremål för övervakning får dock göras tillgänglig för andra.

Särskilda upplysningar
3 §
Det ska framgå genom en särskild upplysning eller på något annat sätt
om personuppgifter har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 § första
stycket 2.

4 § Om uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga direkt kan
hänföras till en person som inte är misstänkt för att ha utövat eller komma
att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1, ska det
genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå att personen
inte är misstänkt.

Uppgifter om en person som kan antas ha direkt samband med sådan

brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1 eller som övervakas
med stöd av 2 § första stycket 2, ska förses med en upplysning om
uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak, om det inte
på grund av omständigheterna är onödigt.

Sökning
5 §
Vid sökning i automatiserade behandlingssystem på namn,
personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteck-
ningar i uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får endast sådana
uppgifter tas fram som anger att den sökta personen

1. är anmäld för brott,
2. är eller har varit misstänkt för brott,
3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig

verksamhet som avses i 2 § första stycket 1,

4. övervakas enligt 2 § första stycket 2,
5. har anmält ett brott,
6. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,

2018:1694

background image

5

SFS

7. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har

lämnat uppgifter eller yttrande,

8. har gett in eller tillhandahållits en handling,
9. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt våld, eller
10. är efterlyst.


6 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte vid sökning i en viss handling eller i
ett visst ärende.

Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller vid sökning som görs av särskilt

angivna tjänstemän

1. när de utför beredningsuppgifter i underrättelseverksamhet och arbetet

befinner sig i ett inledande skede,

2. i syfte att i underrättelseverksamhet bearbeta och analysera

personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 §
första stycket 1 eller 2 och som enbart dessa tjänstemän har tillgång till,

3. i syfte att utreda brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller

mer, eller

4. i syfte att samordna utredningar om brott som kan vara systematiska

och för vilka det är föreskrivet fängelse i två år eller mer.

Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller vid sökning som en tjänsteman vid

någon av Tullverkets ledningscentraler utför på begäran av en tulltjänsteman
som verkställer ett ingripande eller vidtar en åtgärd som rör en enskild.

Direktåtkomst
7 §
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&kla-
garmyndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket får för ett syfte som
anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177) medges direktåtkomst till
personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 §.

Rätt att meddela föreskrifter
8 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om ytterligare undantag från 5 §, utöver vad som framgår av 6 §.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. begränsning av tillgången till sådana personuppgifter som avses i 5 §,
2. under vilka förutsättningar sökning får utföras med stöd av 6 §, och
3. omfattningen av direktåtkomst enligt 7 § och om behörighet och

säkerhet vid sådan åtkomst.

4 kap. Längsta tid som personuppgifter får behandlas
Allmän bestämmelse
1 §
Detta kapitel gäller, om inte annat sägs, bara för automatiserad
behandling av personuppgifter.

Av 2 kap. 17 § första stycket brottsdatalagen (2018:1177) framgår det att

personuppgifter inte får behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga
2 §
Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga får inte
behandlas längre än

1. ett år efter det att ärendet avslutades, om de behandlas i ett ärende, eller

2018:1694

background image

6

SFS

2. ett år efter det att de behandlades automatiserat första gången, om de

inte kan hänföras till ett ärende.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning av eller

lagföring för brott.

3 § Personuppgifter som med stöd av 15 § lagen (1996:701) om Tull-
verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen eller 4 kap. 6 § tullagen (2016:253) tillhandahålls på annat sätt än
genom terminalåtkomst, ska omedelbart förstöras om de visar sig sakna
betydelse för att utföra en uppgift som anges i 2 kap. 1 § 1 eller 2.

Det som sägs i första stycket gäller också vid behandling av

personuppgifter som ingår i en strukturerad samling personuppgifter.

Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning av eller

lagföring för brott
4 §
Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen
inte utgör ett brott, får personuppgifter som finns i anmälan och som har
gjorts gemensamt tillgängliga inte längre behandlas för ändamål inom denna
lags tillämpningsområde. Om en brottsanmälan i annat fall inte har lett till
förundersökning eller annan motsvarande utredning, får personuppgifterna
inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde när åtal
inte längre får väckas för brottet.

5 § Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning,
får personuppgifter som finns i förundersökningen och som har gjorts
gemensamt tillgängliga inte behandlas för ändamål inom denna lags
tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då
domstolens avgörande fick laga kraft.

Om en förundersökning har lagts ner eller avslutats på annat sätt än genom

åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas för ändamål
inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det
kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddelades.

Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra utredningar

som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

6 § Om en förundersökning mot en person har lagts ned, om ett åtal har
lagts ned eller om en frikännande dom har fått laga kraft, får personen inte
längre vara sökbar som misstänkt.

�vriga gemensamt tillgängliga uppgifter
7 §
Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av
3 kap. 2 § första stycket 1, 2, 4 eller 5 får som längst behandlas under den
tid som anges i 8�11 §§.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av 8�11 §§.

8 § Personuppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig
verksamhet som anges i 3 kap. 2 § första stycket 1 får, om de behandlas i ett
ärende, inte behandlas längre än ett år efter det att ärendet avslutades.

Om personuppgifterna inte behandlas i ett ärende får de inte behandlas

längre än tre år efter utgången av det kalenderår då registreringen avseende

2018:1694

background image

7

SFS

personen gjordes. Personuppgifter som kan antas ha samband med brottslig
verksamhet som innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år
eller mer får inte behandlas längre än fem år efter utgången av det kalenderår
då registreringen gjordes. Om en ny registrering beträffande personens
anknytning till brottslig verksamhet görs före utgången av de tidsfristerna,
får de uppgifter som redan finns om personen fortsätta att behandlas så länge
någon av uppgifterna får behandlas.

Den tid då en misstänkt person avtjänar ett fängelsestraff eller genomgår

sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-
prövning ska inte räknas med vid beräkningen av de tidsfrister som anges i
andra stycket.

9 § Personuppgifter som behandlas i samband med sådan övervakning
som avses i 3 kap. 2 § första stycket 2 får inte behandlas längre än tio år efter
utgången av det kalenderår då den senaste registreringen avseende personen
gjordes.

Den tid då en övervakad person avtjänar ett fängelsestraff eller genomgår

sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-
prövning ska inte räknas med vid beräkningen av den tidsfrist som anges i
första stycket.

10 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § första
stycket 4 får inte behandlas längre än ett år efter utgången av det kalenderår
då de behandlades automatiserat första gången.

11 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § första
stycket 5 får inte behandlas längre än ett år efter utgången av det kalenderår
då ärendet som uppgifterna behandlades i avslutades.

Rätt att meddela föreskrifter
12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. att vissa kategorier av personuppgifter får fortsätta att behandlas för

ändamål inom denna lags tillämpningsområde under längre tid än vad som
anges i 4, 5 eller 8�11 §,

2. att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse

eller vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål under längre tid än
vad som anges i 2 § första stycket eller 8�11 §, och

3. begränsning av behandlingen av personuppgifter för ändamål inom

denna lags tillämpningsområde vid digital arkivering.

5 kap. �vriga bestämmelser
Administrativa sanktionsavgifter
1 §
En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid
överträdelse av bestämmelserna i

1. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
2. 3 kap. 3 och 4 §§ om särskilda upplysningar, eller
3. 4 kap. 2�5 eller 8�11 § om längsta tid som personuppgifter får

behandlas.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

2018:1694

background image

8

SFS

Skadestånd
2 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

�verklagande
3 §
Bestämmelser om överklagande finns i 7 kap. brottsdatalagen
(2018:1177).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom lagen upphävs tullbrottsdatalagen (2017:447).
2. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 § får beslutas endast för överträdelser

som har skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND

(Finansdepartementet)

2018:1694