SFS 2018:1695 Lag om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2018-1695.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om Kustbevakningens behandling av personuppgifter

inom brottsdatalagens område

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när Kustbevak-
ningen i egenskap av behörig myndighet behandlar personuppgifter i syfte
att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller
lagföra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

2 § I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i före-
skrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det
särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av
internationella överenskommelser. Om det i dessa författningar finns av-
vikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna
lag.

Personuppgiftsansvar
3 §
Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som myndigheten utför.

Behandling av uppgifter om juridiska personer
4 §
Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också
vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

1. 3 § om personuppgiftsansvar,
2. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
3. 3 kap. 2 § om gemensamt tillgängliga uppgifter, och
4. 4 kap. 1–4 och 6–9 §§ om längsta tid som personuppgifter får be-

handlas.

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer i brottsdata-

lagen (2018:1177) gäller också vid sådan behandling:

1. 2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa fall,
2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med behandlingen,
3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas,
4. 2 kap. 4 och 22 §§ om behandling för nya ändamål, och
5. 3 kap. 6 § om tillgången till personuppgifter.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1695

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av

personuppgifter
Rättsliga grunder
1 §
Kustbevakningen får behandla personuppgifter om det är nödvändigt
för att myndigheten ska kunna utföra följande uppgifter:

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
2. utreda eller lagföra brott,
3. upprätthålla allmän ordning och säkerhet, eller
4. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Behandling för nya ändamål
2 §
Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med
stöd av 1 § för nya ändamål regleras i 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdata-
lagen (2018:1177).

Särskilda upplysningar
3 §
Bestämmelserna om särskilda upplysningar i 2 kap. 3 § andra stycket,
9 och 10 §§ brottsdatalagen (2018:1177) gäller endast vid behandling av
personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap.
2 §.

Känsliga personuppgifter
4 §
Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att
brottsrubriceringar, uppgifter om tillvägagångssätt vid brott eller uppgifter
som beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

5 § Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte
sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på etniskt ursprung,
religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter som rör hälsa, om
sökningen görs i personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga
med stöd av 3 kap. 2 §.

Utlämnande av personuppgifter
6 §
Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter lämnas
ut till

1. Interpol,
2. Europol,
3. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till

Interpol, eller

4. en kustbevakningsmyndighet eller tullmyndighet inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Personuppgifter får lämnas ut enligt första stycket endast om mottagaren

behöver uppgifterna för att utföra en uppgift som avses i 1 §.

Personuppgifter får vidare lämnas ut till en utländsk myndighet eller

mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell
överenskommelse som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

7 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åkla-
garmyndigheten, Tullverket och Skatteverket har, trots sekretess enligt
21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt
tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §, om den mottagande myndigheten

2018:1695

background image

3

SFS

behöver uppgifterna för ett syfte som anges i 1 kap. 2 §
brottsdatalagen (2018:1177).

8 § Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom
direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Elektroniskt utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den ut-

sträckning som anges i 3 kap. 6 §.

Rätt att meddela föreskrifter
9 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om

1. att personuppgifter får lämnas ut i andra fall än som anges i 6 och 7 §§,

och

2. begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt

enligt 8 § första stycket.

3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter
Allmän bestämmelse
1 §
Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av
personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd
av 2 §. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte
som gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap.

2 § brottsdatalagen (2018:1177).

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga
2 §
Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig

verksamhet, om den misstänkta verksamheten

a) innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer,

eller

b) sker systematiskt.
2. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning av eller lagföring

för brott.

3. Uppgifter som behandlas i syfte att upprätthålla allmän ordning och

säkerhet.

4. Uppgifter som har rapporterats till Kustbevakningens ledningscentral.
5. Uppgifter som behandlas i syfte att fullgöra internationella åtaganden,

om det krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.

Särskilda upplysningar
3 §
Om uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga direkt kan
hänföras till en person som inte är misstänkt för att ha utövat eller komma
att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § 1, ska det genom en
särskild upplysning eller på något annat sätt framgå att personen inte är
misstänkt.

Uppgifter om en person som kan antas ha direkt samband med sådan

brottslig verksamhet som avses i 2 § 1 ska förses med en upplysning om
uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak, om det inte
på grund av omständigheterna är onödigt.

2018:1695

background image

4

SFS

Sökning
4 §
Vid sökning i automatiserade behandlingssystem på namn, person-
nummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i
uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får endast sådana uppgifter
tas fram som anger att den sökta personen

1. är anmäld för brott,
2. är eller har varit misstänkt för brott,
3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig

verksamhet som avses i 2 § 1,

4. har anmält ett brott,
5. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
6. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har

lämnat uppgifter eller yttrande,

7. har gett in eller tillhandahållits en handling,
8. är anmäld som försvunnen,
9. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt våld, eller
10. är efterlyst.

5 § Bestämmelserna i 4 § gäller inte vid sökning i en viss handling eller i
ett visst ärende.

Bestämmelserna i 4 § gäller inte heller vid sökning som utförs av särskilt

angivna tjänstemän i syfte att i underrättelseverksamhet bearbeta och
analysera personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd
av 2 § 1 och som enbart dessa tjänstemän har tillgång till.

Direktåtkomst
6 §
Polismyndigheten,

Säkerhetspolisen,

Ekobrottsmyndigheten,

Åklagarmyndigheten, Tullverket och Skatteverket får för ett syfte som anges
i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177) medges direktåtkomst till person-
uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 §.

Rätt att meddela föreskrifter
7 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om ytterligare undantag från 4 §, utöver vad som framgår av 5 §.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. begränsning av tillgången till sådana personuppgifter som avses i 4 §,
2. under vilka förutsättningar sökning får utföras med stöd av 5 §, och
3. omfattningen av direktåtkomst enligt 6 § och om behörighet och

säkerhet vid sådan åtkomst.

4 kap. Längsta tid som personuppgifter får behandlas
Allmän bestämmelse
1 §
Detta kapitel gäller bara för automatiserad behandling.

Av 2 kap. 17 § första stycket brottsdatalagen (2018:1177) framgår det att

personuppgifter inte får behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga
2 §
Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga får inte
behandlas längre än

2018:1695

background image

5

SFS

1. ett år efter det att ärendet avslutades, om de behandlas i ett ärende, eller
2. ett år efter det att de behandlades automatiserat första gången, om de

inte kan hänföras till ett ärende.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning av eller

lagföring för brott.

Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning av

eller lagföring för brott
3 §
Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen
inte utgör ett brott, får personuppgifter som finns i anmälan och som har
gjorts gemensamt tillgängliga inte längre behandlas för ändamål inom denna
lags tillämpningsområde. Om en brottsanmälan i annat fall inte har lett till
förundersökning eller annan motsvarande utredning, får personuppgifterna
inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde när åtal
inte längre får väckas för brottet.

4 § Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning,
får personuppgifter som finns i förundersökningen och som har gjorts
gemensamt tillgängliga inte behandlas för ändamål inom denna lags
tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då
domstolens avgörande fick laga kraft.

Om en förundersökning har lagts ner eller avslutats på annat sätt än genom

åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas för ändamål
inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det
kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddelades.

Första och andra styckena gäller även personuppgifter som finns i andra

utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

5 § Om en förundersökning mot en person har lagts ner, om ett åtal har
lagts ner eller om en frikännande dom har fått laga kraft, får personen inte
längre vara sökbar som misstänkt.

Övriga gemensamt tillgängliga uppgifter
6 §
Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av
3 kap. 2 § 1 eller 3–5 får som längst behandlas under den tid som anges i 7–
9 §§.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av 7–9 §§.

7 § Personuppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig
verksamhet som anges i 3 kap. 2 § 1 får inte behandlas längre än tre år efter
utgången av det kalenderår då registreringen avseende personen gjordes.
Personuppgifter som kan antas ha samband med brottslig verksamhet som
innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller mer får inte
behandlas längre än fem år efter utgången av det kalenderår då
registreringen gjordes. Om en ny registrering beträffande personens
anknytning till brottslig verksamhet görs före utgången av de tidsfristerna,
får de personuppgifter som redan finns om personen fortsätta att behandlas
så länge någon av uppgifterna får behandlas.

2018:1695

background image

6

SFS

8 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § 3 eller 4 får inte
behandlas längre än ett år efter utgången av det kalenderår då de behandlades
automatiserat första gången.

9 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § 5 får inte
behandlas längre än ett år efter utgången av det kalenderår då ärendet som
uppgifterna behandlades i avslutades.

Rätt att meddela föreskrifter
10 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om

1. att vissa kategorier av personuppgifter får fortsätta att behandlas för

ändamål inom denna lags tillämpningsområde under längre tid än vad som
anges i 3, 4 eller 7–9 §, och

2. begränsning av behandlingen av personuppgifter för ändamål inom

denna lags tillämpningsområde vid digital arkivering.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att per-
sonuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse eller
vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål under längre tid än vad
som anges i 2 § första stycket eller 7–9 §.

5 kap. Övriga bestämmelser
Administrativa sanktionsavgifter
1 §
En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid
överträdelse av bestämmelserna i

1. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
2. 3 kap. 3 § om särskilda upplysningar, eller
3. 4 kap. 2–4 eller 7–9 § om längsta tid som personuppgifter får

behandlas.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Skadestånd
2 § Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Överklagande
3 §
Bestämmelser om överklagande finns i 7 kap. brottsdatalagen
(2018:1177).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom denna lag upphävs kustbevakningsdatalagen (2012:145).
3. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 § får beslutas endast för överträdelser

som har skett efter ikraftträdandet.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande vid sådan behandling av person-

uppgifter som inte utförs i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka
brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller upprätthålla allmän
ordning och säkerhet.

2018:1695

background image

7

SFS

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2018:1695