SFS 2018:1698 Lag om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2018-1698.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om domstolarnas behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när följande dom-
stolar i egenskap av behöriga myndigheter behandlar personuppgifter:

1. allmän domstol, om uppgifterna behandlas i syfte att handlägga mål

och ärenden om utredning av eller lagföring för brott, ändring eller verk-
ställighet av straffrättsliga påföljder eller upprätthållande av allmän ordning
och säkerhet, och

2. allmän förvaltningsdomstol, om uppgifterna behandlas i syfte att hand-

lägga mål om verkställighet av häktning eller straffrättsliga påföljder.

Personuppgiftsansvar
2 §
En domstol är personuppgiftsansvarig för den behandling av person-
uppgifter som den utför.

Rättsliga grunder
3 §
Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för handläggning
av mål och ärenden om utredning av eller lagföring för brott, om verkställig-
het av häktning eller ändring eller verkställighet av straffrättsliga påföljder
eller om upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.

Behandling för nya ändamål
4 §
Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med
stöd av 3 § för nya ändamål regleras i 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen
(2018:1177).

Behandling av personnummer
5 §
Personnummer och samordningsnummer får behandlas endast när det
är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av
en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1698

Publicerad
den

20 november 2018

background image

SFS

2018:1698

2

Sökbegränsningar
6 §
Vid sökning i personuppgifter är det förbjudet att använda sökbegrepp
som avslöjar sådana personuppgifter som avses i 2 kap. 11 och 12 §§ brotts-
datalagen (2018:1177) eller uppgifter om nationell anknytning.

Användning av särskilda beteckningar för identifiering av en viss

mål- eller ärendetyp som sökbegrepp omfattas inte av förbudet. Förbudet
gäller inte heller vid sökning i en viss handling eller i ett visst mål eller
ärende.

7 § Förbudet i 6 § första stycket gäller inte användning i allmän förvalt-
ningsdomstol av sökbegrepp som avslöjar hälsa.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av
möjligheten att använda sökbegrepp som avslöjar hälsa.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar
av möjligheten att använda sökbegrepp som avslöjar brott eller misstanke
om brott.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter
9 §
Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom
direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begräns-
ningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt
än genom direktåtkomst.

10 § Direktåtkomst får endast medges

1. en allmän domstol,
2. en allmän förvaltningsdomstol, eller
3. en part eller partens ombud, biträde eller försvarare.
Direktåtkomst enligt första stycket 3 får endast avse personuppgifter i

partens mål eller ärende.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begräns-
ningar av direktåtkomst enligt första stycket och om behörighet och säkerhet
vid sådan åtkomst.

Personuppgifter i avgjorda mål och ärenden
11 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om
begränsningar för behandling av personuppgifter som hänför sig till ett mål
eller ärende som har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har fått laga
kraft.

Administrativa sanktionsavgifter
12 §
En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid
överträdelse av bestämmelserna i

� 3 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter, eller
� 6 § första stycket om sökförbud.
Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

background image

SFS

2018:1698

3

Skadestånd
13 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

�verklagande
14 §
Beslut i sådana frågor som avses i 7 kap. 2 § brottsdatalagen
(2018:1177) som har meddelats av en hovrätt, tingsrätt eller förvaltningsrätt
i egenskap av personuppgiftsansvarig, får överklagas till kammarrätten. En
kammarrätts beslut i sådana frågor får överklagas till Högsta förvaltnings-
domstolen.

Högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens beslut i frågor

som avses i första stycket får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Domstolsdatalagen (2015:728) i lydelsen före den 25 maj 2018 gäller

fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdan-
det.

3. En sanktionsavgift enligt 12 § får beslutas endast för överträdelser som

har skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)