SFS 2018:1699 Lag om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2018-1699.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när någon av
myndigheterna inom kriminalvården i egenskap av behörig myndighet en-
ligt den lagen behandlar personuppgifter i syfte att verkställa häktning eller
straffrättsliga påföljder eller biträda en annan behörig myndighet när den
utför uppgifter för ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen.

Personuppgiftsansvar
2 §
Kriminalvården är personuppgiftsansvarig för den behandling av per-
sonuppgifter som myndigheten utför.

En övervakningsnämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som nämnden utför.

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av

personuppgifter

Rättsliga grunder
1 §
Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att en myndig-
het som nämns i 1 kap. 1 § ska kunna utföra följande uppgifter:

1. verkställa häktning eller straffrättsliga påföljder,
2. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet i samband

med sådan verkställighet som anges i 1,

3. biträda andra myndigheter när de fullgör uppgifter för ett syfte som an-

ges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177), eller

4. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Behandling för nya ändamål
2 §
Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med
stöd av 1 § för nya ändamål regleras i 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen
(2018:1177).

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1699

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1699

Känsliga personuppgifter
3 §
Kriminalvården får behandla biometriska uppgifter om det är absolut
nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Utlämnande av personuppgifter
4 §
Kriminalvården får till en utländsk myndighet eller internationell
organisation lämna ut de personuppgifter som behövs för

1. prövning och genomförande av överflyttning av straffverkställighet,
2. transitering och förvaring av en person som är frihetsberövad för utred-

ning av eller lagföring för brott eller straffverkställighet, eller

3. tillfällig överflyttning av en frihetsberövad person för utredning av eller

lagföring för brott eller straffverkställighet.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
5 §
Personuppgifter som behandlas automatiserat får inte behandlas längre
än tio år efter det att den senaste påföljden eller åtgärden avseende den
registrerade helt har verkställts eller upphört.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

I 3 kap. 7 § finns bestämmelser om hur länge personuppgifter i säkerhets-

registret får behandlas.

Rätt att meddela föreskrifter
6 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. vilka personuppgifter som får behandlas enligt 1 §,
2. utlämnande av personuppgifter i andra fall än som anges i 4 §,
3. frågor som rör elektroniskt utlämnande genom direktåtkomst,
4. längsta tid som personuppgifter får behandlas, och
5. att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse

eller vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål under längre tid än
vad som anges i 5 §.

3 kap. Säkerhetsregistret

Rätten att föra register
1 §
Kriminalvården får föra ett säkerhetsregister. I säkerhetsregistret får
personuppgifter behandlas i syfte att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brott eller brottslig verksamhet på

häkten och i kriminalvårdsanstalter eller i samband med annan straffverk-
ställighet, och

2. säkerställa ordning och säkerhet på häkten, i kriminalvårdsanstalter och

i annan verksamhet som Kriminalvården bedriver.

Säkerhetsregistrets innehåll
2 §
I säkerhetsregistret får uppgifter behandlas om en person som är häkt-
ad eller verkställer ett fängelsestraff och som är eller har varit placerad på
en säkerhetsavdelning.

I registret får även uppgifter behandlas om en person som är häktad eller

verkställer ett fängelsestraff, om det finns risk för att han eller hon

background image

3

SFS

2018:1699

1. under häktning eller verkställighet av fängelsestraff begår brott som

inte är ringa eller utövar brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket
det är föreskrivet fängelse i två år eller mer,

2. förbereder rymning eller försöker rymma,
3. blir föremål för fritagning,
4. bidrar till att allvarligt störa ordningen eller säkerheten på ett häkte eller

i en kriminalvårdsanstalt, eller

5. under häktning eller verkställighet av ett fängelsestraff utsätts för våld

eller hot.

3 § I säkerhetsregistret får även uppgifter behandlas om en person som
verkställer en påföljd inom kriminalvården, om det finns risk för att han eller
hon utövar våld eller hot mot eller otillbörlig påverkan på personal eller
andra personer som uppehåller sig i kriminalvårdens lokaler.

4 § Om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen enligt
1 §, får Kriminalvården i säkerhetsregistret behandla uppgifter om en person
som har personlig anknytning till eller annan nära förbindelse med en person
som anges i 2 §. Om den personen inte är häktad eller verkställer fängelse-
straff ska det framgå genom en särskild upplysning.

Känsliga personuppgifter
5 §
Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte
sökning i personuppgifter i säkerhetsregistret i syfte att få fram ett urval av
personer grundat på etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filoso-
fisk övertygelse eller uppgifter som rör hälsa, sexualliv eller sexuell lägg-
ning.

Direktåtkomst
6 §
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten och
�&klagarmyndigheten får för ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen
(2018:1177) medges direktåtkomst till personuppgifter i säkerhetsregistret.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
7 §
Personuppgifter i säkerhetsregistret får inte behandlas längre än fem år
efter det att

1. den registrerade blivit villkorligt frigiven från ett fängelsestraff eller

annars helt har verkställt straffet eller, utan att ha dömts till sådan påföljd,
har frigetts från häkte,

2. den registrerade helt har verkställt en sådan påföljd som avses i 3 §,

eller

3. den person som en registrerad har personlig anknytning till eller annan

nära förbindelse med enligt 4 §, har blivit villkorligt frigiven från ett fängel-
sestraff eller annars helt har verkställt straffet eller, utan att ha dömts till
sådan påföljd, har frigetts från häkte.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Rätt att meddela föreskrifter
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om innehållet i
säkerhetsregistret och om utlämnande av personuppgifter ur registret.

background image

4

SFS

2018:1699

4 kap. �vriga bestämmelser

Administrativa sanktionsavgifter
1 §
En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid över-
trädelse av bestämmelserna i

1. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
2. 3 kap. 4 § om särskild upplysning, eller
3. 2 kap. 5 § eller 3 kap. 7 § om den längsta tid som personuppgifter får

behandlas.

En sanktionsavgift får också tas ut vid överträdelse av föreskrifter som

har meddelats i anslutning till denna lag om särskild upplysning eller om
längsta tid som personuppgifter får behandlas.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Skadestånd
2 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

�verklagande
3 §
Bestämmelser om överklagande finns i 7 kap. brottsdatalagen
(2018:1177).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom lagen upphävs lagen (2001:617) om behandling av person-

uppgifter inom kriminalvården.

3. En sanktionsavgift enligt 4 kap. 1 § får beslutas endast för överträdelser

som har skett efter ikraftträdandet.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande för överträdelser som har skett

före ikraftträdandet.

5. Den upphävda lagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som

meddelats före ikraftträdandet och som rör behandling av personuppgifter
vid verkställighet av häktning eller straffrättsliga påföljder eller biträde till
andra behöriga myndigheter.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)