SFS 2018:1901 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

SFS2018-1901.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:881) om

kommunalekonomisk utjämning

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 2, 3, 5 och 26 §§ och bilagan till förordningen
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

2 §1 Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för
landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län

Kommuner

Landsting

Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

19,05
19,14
19,87
18,93
19,14
19,77
20,36
19,11
19,70
19,28
19,41
19,97
19,00
20,19
19,52
19,31
21,04
20,17
20,60
20,45

10,03
9,94
9,21
10,15
9,94
9,31
8,72
9,97
9,38
9,80
9,67
9,11
10,08
8,89
9,56
9,77
8,04
8,91
8,48
8,63

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.

3 §2 Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för
landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

1 Senaste lydelse 2017:1100.

2 Senaste lydelse 2017:1100.

SFS

2018:1901

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

Län

Kommuner

Landsting

Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

16,98
17,07
17,80
16,86
17,07
17,70
18,29
17,04
17,63
17,21
17,34
17,90
16,93
18,12
17,45
17,24
18,97
18,10
18,53
18,38

9,51
9,42
8,69
9,63
9,42
8,79
8,20
9,45
8,86
9,28
9,15
8,59
9,56
8,37
9,04
9,25
7,52
8,39
7,96
8,11


För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.

5 § Standardkostnad ska beräknas utifrån befolkningsuppgifter per den
31 december två år före utjämningsåret, anges i kronor per invånare och av-
rundas till närmaste hela krontal. Standardkostnaden ska, utom i fråga om
13 och 15–19 §§, beräknas i utjämningsårets prisnivå utifrån den prognos-
tiserade utvecklingen av ett prisindex.

26 §3 Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna
gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel
multipliceras med de parametervärden som anges i bilagan till denna för-
ordning.

Standardkostnaden beräknas för respektive län, varefter hälften av

standardkostnaden tillförs kommunerna i länet och hälften landstinget, med
undantag för Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent
och landstingets andel motsvarar 60 procent av standardkostnaden.

Standardkostnaden för Gotlands kommun motsvarar redovisade netto-

kostnader år 2009. Hälften av standardkostnaden fördelas i kommunernas
utjämningssystem och hälften i landstingens utjämningssystem.

Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kom-

munerna i länet görs på följande sätt:

1. För kommunerna i Västmanlands län, Västernorrlands län, Väster-

bottens län och Norrbottens län görs fördelningen efter deras andel av de
totala kostnaderna i länet för kollektivtrafiken år 2009.

2. För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län,

Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län,
Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas

3 Senaste lydelse 2017:1100.

2018:1901

background image

3

SFS

län, Gävleborgs län och Jämtlands län görs fördelningen med lika stora
belopp per invånare.

3. För kommunerna i Södermanlands län fattar regeringen särskilda beslut

om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.


På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)


2018:1901

background image

4

SFS

Bilaga4


Beräkningsmetoder och närmare detaljer för

kostnadsutjämningenGenomsnittlig standardkostnad


Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

– Förskola

6 475

– Pedagogisk omsorg

129

– Fritidshem

1 405

Förskoleklass och grundskola

– Förskoleklass

662

– Grundskola

10 377

Gymnasieskola

3 751

Individ- och familjeomsorg

4 104

Äldreomsorg

10 435


Beloppen avser år 2017.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 22 936 kronor per in-
vånare. Beloppet avser år 2017.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 496 kronor per invånare.
Beloppet avser år 2017.

Prisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex för åren 2003–2017 och med hjälp av utvecklingen
av konsumentprisindex med fast ränta för åren därefter. Som genomsnittlig
procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande:
2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009
(-0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0), 2012 (1,2), 2013 (-0,3), 2014 (-0,1), 2015
(-0,9), 2016 (0,4) och 2017 (1,3). Som genomsnittlig procentuell förändring
i konsumentprisindex med fast ränta för respektive år används följande:
2018 (2,1) och 2019 (2,0).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp

till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av ett prisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk

4 Senaste lydelse 2017:1100.

2018:1901

background image

5

SFS

verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av ett prisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret:
bebyggelsestruktur.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjäm-

ningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt
befolkningsförändringar.

Förskoleklass och grundskola


2018:1901