SFS 2018:1902 Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2018-1902.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av

kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 2, 4 och 6 §§ och bilagan till förordningen
(2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funk-
tionshindrade ska ha följande lydelse.

2 § Standardkostnaden ska beräknas utifrån befolkningsuppgifter per den
1 november året före utjämningsåret och anges i kronor per invånare. Stan-
dardkostnaden ska beräknas i utjämningsårets prisnivå utifrån en progno-
stiserad utveckling av konsumentprisindex med fast ränta.

4 §1 En kommuns standardkostnad ska beräknas enligt följande. Antalet
personer i kommunen med verkställda beslut om insatser enligt 9 § 2–8 och
10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och
insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 samma lag samt
antalet personer som beviljats personlig assistans enligt 51 kap. social-
försäkringsbalken, multipliceras med den enligt 5 § beräknade genom-
snittliga kostnaden per insats i landet, varefter produkterna summeras. För
personer i kommunen med verkställda beslut avseende både insatsen per-
sonlig assistans enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade och insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 §
9 samma lag, ska endast kostnaden för den sistnämnda insatsen ingå i beräk-
ningen. Till summan adderas kommunens ersättning till Försäkringskassan
enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken enligt räkenskapssammandraget.

Den enligt första stycket beräknade kostnaden multipliceras med det

personalkostnadsindex som beräknats enligt 6 §. Produkten multipliceras
med konsumentprisindex med fast ränta och en korrigeringsfaktor. Den
erhållna produkten divideras slutligen med antalet invånare i kommunen,
varvid kommunens standardkostnad är beräknad.

6 §2 Personalkostnadsindexet beräknas dels utifrån kostnadsuppgifter från
räkenskapssammandraget 2017, dels utifrån den standardkostnad som
beräknats enligt 4 § första stycket. Beräkningen görs på följande sätt.

Först beräknas ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan

en beräknad personalkostnad per kommun för 2017 och den personalkostnad
som ingår i standardkostnaden enligt 4 § första stycket. Detta belopp adderas
till standardkostnaden enligt 4 § första stycket. Den erhållna summan divi-
deras med standardkostnaden som beräknats enligt 4 § första stycket.

1 Senaste lydelse 2010:1338.

2 Senaste lydelse 2017:1101.

SFS

2018:1902

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2018:1902

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS

2018:1902

Bilaga3

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnads-

utjämningen
Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) befolk-
ningsstatistik.

Konsumentprisindex med fast ränta
Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av konsumentprisindex med fast ränta. Som genomsnittlig procen-
tuell förändring i konsumentprisindex med fast ränta för respektive år
används följande: 2018 (2,1) och 2019 (2,0).

Genomsnittskostnaden

Personalkostnadsindex (PK-IX)
Personalkostnadsindexets beräkning
A = Externa löner.
B = Entreprenad och köp av verksamhet.
C = Interna köp och övriga interna kostnader.
D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.
E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.
F = Interna intäkter.
G = Ersättning från Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkrings-
balken.
H = Ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkrings-
balken.
J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.
S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning.

Beräknade personalkostnader
Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för
anställda som är 26–64 år 2017 enligt Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär 16:65.

Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader,

internt fördelade kostnader.

Avgår 85 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till

andra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verk-

samheter avseende personlig assistans.

Steg 1
Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) – 0,85 x (F+G+J) +
0,85 x 0,20 x ((H/0,20) – G) = beräknade personalkostnader.

Steg 2
Personalkostnader ingående i den första delen av den beräknade standard-
kostnaden beräknas utgöra 85 procent = 0,85 x S.

3 Senaste lydelse 2017:1101.

background image

4

SFS

2018:1902

Steg 3
Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader er-
sätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E)
– 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) – G) – (0,85 x S)) x 0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden adderas med värdet av steg 3

dividerat med standardkostnaden = (S + steg 3) / S.

Slutlig standardkostnad
Den slutliga standardkostnaden erhålls genom att den ursprungliga standard-
kostnaden multipliceras med personalkostnadsindex. Produkten multipliceras
därefter med konsumentprisindex med fast ränta och en korrigeringsfaktor för
att summan av standardkostnaderna, inklusive personalkostnadsindex, efter
uppräkning med konsumentprisindex med fast ränta ska överensstämma med
kommunernas sammanlagda nettokostnader, uppräknade till utjämningsårets
prisnivå. Produkten divideras med antalet invånare = S x PK-IX x konsument-
prisindex med fast ränta x korrigeringsfaktorn / antalet invånare i kommunen.

;