SFS 2018:1904 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2018-1904.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 5 och 7 §§ riksdagsordningen
ska ha följande lydelse.

13 kap.
5 §
Riksdagen ska enligt 13 kap. 8 § regeringsformen välja en eller flera
riksrevisorer.

Riksrevisorerna ska vara tre. En av riksrevisorerna ska vara riksrevisor

med administrativt ansvar och svara för myndighetens administrativa led-
ning. Riksdagen bestämmer vem av riksrevisorerna som ska ha denna upp-
gift.

En riksrevisor får inte vara i konkurs, underkastad näringsförbud eller ha

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. En riksrevisor får inte heller
inneha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som kan påverka
riksrevisorns självständiga ställning.

7 § Riksdagen får enligt 13 kap. 8 § regeringsformen skilja en riksrevisor
från uppdraget. Begäran om detta görs av konstitutionsutskottet.

Konstitutionsutskottet får besluta om en särskild utredning av omständig-

heter som kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från uppdraget.

Om en riksrevisor avgår i förtid, ska riksdagen snarast välja efterträdare

för en ny sjuårsperiod.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2017/18:RS4, bet. 2017/18:KU15, rskr. 2017/18:211, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:18.

SFS 2018:

1904

Publicerad
den

30 november 2018