SFS 2018:1905 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

SFS2018-1905.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:MIOKYU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:XMXCEY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:SZYGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1986:765) med instruktion f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Riksdagens ombudsm�n </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 och 18 �� lagen (1986:765) med <br/>instruktion f�r Riksdagens ombudsm�n ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>10 �</b>2 En ombudsman �r skyldig att v�cka och utf�ra �tal som konstitu-<br/>tionsutskottet enligt 13 kap. 3 � regeringsformen har beslutat mot ett statsr�d <br/>samt �tal som ett riksdagsutskott enligt vad som �r f�reskrivet har beslutat <br/>mot en befattningshavare hos riksdagen eller dess organ, dock inte �tal mot <br/>en annan ombudsman. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En ombudsman �r �ven skyldig att bitr�da ett utskott med f�runders�k-</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">ningen mot en s�dan befattningshavare som n�mns i f�rsta stycket och med <br/>en s�dan s�rskild utredning av omst�ndigheter som kan ligga till grund f�r <br/>att skilja en riksrevisor fr�n uppdraget som avses i 13 kap. 7 � andra stycket <br/>riksdagsordningen. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>18 �</b>3 Om ett �rende �r av s�dan beskaffenhet att det l�mpligen kan utredas <br/>och pr�vas av n�gon annan myndighet �n ombudsm�nnen och om myndig-<br/>heten inte tidigare har pr�vat saken, f�r en ombudsman �verl�mna �rendet <br/>till denna myndighet f�r handl�ggning. Endast ett �rende som har v�ckts <br/>genom klagom�l f�r �verl�mnas till Justitiekanslern och endast efter �ver-<br/>enskommelse med denne. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett klagom�l avser en befattningshavare som �r advokat och om </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">fr�gan som har v�ckts genom klagom�let �r s�dan att den enligt 8 kap. 6 � <br/>f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken kan pr�vas av n�got organ inom advokat-<br/>samfundet, f�r en ombudsman �verl�mna klagom�let till samfundet f�r <br/>handl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En s�dan s�rskild utredning av omst�ndigheter som kan ligga till grund </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">f�r att skilja en riksrevisor fr�n uppdraget som avses i 13 kap. 7 � andra <br/>stycket riksdagsordningen f�r inte �verl�mnas enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Framst. 2017/18:RS4, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:18. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:1428. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2017:1025. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1905 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft19">den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:672px;white-space:nowrap" class="ft110"> 30 november 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:748px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1905 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Mathias S�fsten <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1986:765) med instruktion f�r

Riksdagens ombudsm�n

Utf�rdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 och 18 �� lagen (1986:765) med
instruktion f�r Riksdagens ombudsm�n ska ha f�ljande lydelse.

10 �2 En ombudsman �r skyldig att v�cka och utf�ra �tal som konstitu-
tionsutskottet enligt 13 kap. 3 � regeringsformen har beslutat mot ett statsr�d
samt �tal som ett riksdagsutskott enligt vad som �r f�reskrivet har beslutat
mot en befattningshavare hos riksdagen eller dess organ, dock inte �tal mot
en annan ombudsman.

En ombudsman �r �ven skyldig att bitr�da ett utskott med f�runders�k-

ningen mot en s�dan befattningshavare som n�mns i f�rsta stycket och med
en s�dan s�rskild utredning av omst�ndigheter som kan ligga till grund f�r
att skilja en riksrevisor fr�n uppdraget som avses i 13 kap. 7 � andra stycket
riksdagsordningen.

18 �3 Om ett �rende �r av s�dan beskaffenhet att det l�mpligen kan utredas
och pr�vas av n�gon annan myndighet �n ombudsm�nnen och om myndig-
heten inte tidigare har pr�vat saken, f�r en ombudsman �verl�mna �rendet
till denna myndighet f�r handl�ggning. Endast ett �rende som har v�ckts
genom klagom�l f�r �verl�mnas till Justitiekanslern och endast efter �ver-
enskommelse med denne.

Om ett klagom�l avser en befattningshavare som �r advokat och om

fr�gan som har v�ckts genom klagom�let �r s�dan att den enligt 8 kap. 6 �
f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken kan pr�vas av n�got organ inom advokat-
samfundet, f�r en ombudsman �verl�mna klagom�let till samfundet f�r
handl�ggning.

En s�dan s�rskild utredning av omst�ndigheter som kan ligga till grund

f�r att skilja en riksrevisor fr�n uppdraget som avses i 13 kap. 7 � andra
stycket riksdagsordningen f�r inte �verl�mnas enligt f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

1 Framst. 2017/18:RS4, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:18.

2 Senaste lydelse 2010:1428.

3 Senaste lydelse 2017:1025.

SFS 2018:

1905

Publicerad

den

30 november 2018

background image

2

SFS 2018:

1905

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias S�fsten
(Justitiedepartementet)

;