SFS 2018:1906 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

SFS2018-1906.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig

verksamhet m.m.

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:1022) om
revision av statlig verksamhet m.m.

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att 7 § ska ha följande lydelse.

7 § Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6 att fullgöra
sin skyldighet enligt 13 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. Detta gäller
dock inte kommuner och landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2017/18:RS4, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:19.

SFS 2018:

1906

Publicerad
den

30 november 2018